אסדרהדינמית

הוועדה לבתי ספר ייחודיים על אזוריים ומרחבי חינוך

הוועדה לבתי ספר ייחודיים על אזוריים ומרחבי חינוך פועלת לחיזוק החינוך הציבורי באמצעות יצירת מגוון מענים תוך שמירה על ערך שיוויון הזדמנויות ובה בעת עידוד חדשנות ושמירה על הזכות של הורים לבחור עבור ילדם דרך חינוכית ייחודית

הוועדה לבתי ספר ייחודיים על אזוריים ומרחבי חינוך הוקמה כוועדת יישום לדו"ח וינשטיין, בשנת 2003. הועדה פועלת במינוי מנכ"ל המשרד, חבריה הם בכירי משרד החינוך ונציגים שונים של החינוך הציבורי. מטרת הועדה היא לתת מענה לשלוש מגמות:

 1. ריבוי בקשות הורים להפנות את ילדיהם לבתי ספר שאינם באזור הרישום הרשמי שלהם,
 2. פניות רבות לפתיחתם של מוסדות חינוך ייחודיים, במסגרת החינוך הרשמי והמוכר שאינו רשמי,
 3. רצונות ולמאוויי קהילות וקבוצות הורים, כמו גם פיתוח של מרחבי חינוך ברשויות מקומיות במסגרתם פועלים מוסדות חינוך ייחודיים

המתודולוגיה של הוועדה היא של אסדרה דינמית שנמצאה כדרך מיטבית לטפל בפניות של מוסדות חינוך ורשויות, להפעלת ייחודיות בית ספרית ומרחבי חינוך באופן  העומד בדרישות ובנהלי המשרד אך אינו בולם מודלים מחדשיםהועדה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם המחוזות, הפיקוח והרשויות, כדי לאפשר יישום הייחודיות והצרכים היישוביים, כולל היבטים של מנגנוני הנגשת מידע, רישום וקליטת תלמידים, תקציבים ותל"ן.

תפקידי הועדה

מרחבי חינוך

בחינת בקשות להקמה ולהפעלה של מרחבי חינוך, סיוע בתכנון, יישום, ובהטמעת המרחב הפתוח המבוקר ביישוב תוך הקמה והפעלה של מנגנון לבחירה מבוקרת של הורים בין בתי ספר במרחב החינוכי.

מוסדות חינוך ייחודים על-אזוריים

בחינה ואישור הבקשות להקמה של מוסדות חינוך ייחודים אזוריים, על-אזוריים וארציים, על פי תבחינים שנקבעו ב"דו"ח ויינשטיין" וחוזר המנכ"ל 3.1-40.

הסדרה קבוצתית ובירור סוגיות ייחודיות

חילוץ מודל פדגוגי קבוצתי והבאתו לאישור משרד החינוך ומתן שירות לגופים ואגפים במשרד החינוך המתמודדים עם סוגיות ייחודיות.

חילוץ מודל פדגוגי ובקרה

סיוע לבתי ספר בהידוק המבנה הקוהרנטי של המודל הפדגוגי הייחודי וחידוד ההמשגה של המודל ובקרה על תקינות הליכי הרישום וקבלת התלמידים, גביית תשלומי הורים, ושאר תבחינים, כולל מעקב אחר הישגים לימודיים ושינוי במדדי הטיפוח של בתי הספר הייחודיים.

מעקב ותיעוד תהליכי עבודה

מידע לשר החינוך ולמנכ"ל על תהליכי אישור המוסדות, התבחינים שנקבעו וכל נושא קשור אשר לו השלכות חינוכיות וציבוריות מערכתיות.

נכון להיום: 

0
כל בתי הספר שהוכרו כבתי ספר ייחודיים על איזוריים
0
בתי ספר דמוקרטיים
0
בתי ספר אנתרופוסופיים
0
אמנויות
0
בתי ספר עם מגוון תחומי ייחודיות*
*סביבתי, מדע ותורה, מוסיקה, חינוך סביבתי, ספורט ומדעי הבריאות, מנהיגות חברתית-מדעית, חינוך הומניסטי, פתוח, חינוך יהודי ליברלי למגוון זיקות ביהדות, יהדות פלורליסטית, חינוך דיאלוגי פתוח, משלב, משלב ברוח האנתרופוסופי, חינוך דו לשוני, מדעים, מוסיקה ומחול, משלב ברוח קורצ׳ק, מנהיגות ומצויינות מדעית חברתית,  הכשרה למקצועות התעופה, משנתו של קורצ׳אק.

צידה לדרך על קצה המזלג

 • וועדת הייחודיים –וועדה ממשלתית במינוי המנכלי"ת שמטרתה חיזוק החינוך הציבורי. הוועדה הוקמה על מנת לתת מענה לבקשת הורים לפתיחת אזורי רישום והקמת בתי ספר ייחודיים, על ידי קהילות הורים ומורים המחפשים מענה חינוכי מגוון.
 • ייחודיות בית ספרית – ייחודיות בית ספרית, הינה דרך חיים ותפיסת עולם המאפשרת חינוך מגוון ואיכותי, ומהווה אמצעי להשבחת החינוך הציבורי.
 • סמכויות הוועדה –  אישור ייחודיות פדגוגית, אישור לפתיחת אזורי רישום ברשות ובין רשויות ואישור לגביית תל"ן מוגבר וניצולו על פי הייחודיות המאושרת.
 •  התכנסות הוועדה – הוועדה מתכנסת פעם בחודש לאורך השנה. בין החודשים: ספטמבר- דצמבר הוועדה דנה בבקשות של בתי הספר היסודיים, מינואר עד מרץ הוועדה דנה בבתי הספר העל יסודיים ומאפריל עד יוני מתכנסת הוועדה לדיון אודות רשויות בתכנית "מרחבי חינוך". 
 • חברי הוועדה – הוועדה ממונה ע"י מנכ"לית משרד החינוך מדי שנה.
 • סיורי הוועדה – הצוות המקצועי של הוועדה מגיע לסיורים בבתי הספר המבקשים לקבל הכרה כבתי ספר ייחודים. מטרת הסיורים היא: הכרות אישית עם צוות בית הספר והייחודיות הבית ספרית ודיון מקדים למיקוד ומיטוב הצגת הייחודיות בפני הוועדה.
 • מטה הוועדה – הצוות המקצועי באגף מו"פ ניסויים ויוזמות, שמלווה את בתי הספר ומכין את דיוני הוועדה.

הפרטים המעשיים

 1. אבחון פדגוגי ראשוני- ברור עקרוני של הייחודיות או של פוטנציאל הייחודיות הבית ספרית תוך כדי שיח פדגוגי בין מנהל בית הספר לצוותו ובין מפקח בית הספר לצוות המוביל. כלי עזר באבחון זה הוא מחוון הייחודיות המובא בהמשך.
 2. הסדרת תשלומי הורים – קבלת אישור רפרנט תשלומי הורים כי בית הספר גובה כחוק, כלומר אינו גובה מעל  גובה תשלומי הורים המירבי המצוין בחוזרי מנכ"ל.
 3. הסדרת מנגנון הרישום – במידה ובית הספר מבקש להפוך לעל -אזורי, עליו להסדיר את מנגנון הרישום מול הרשות.
 4. דיון במחוז – דיון עקרוני בייחודיות בית הספר בהיבט מחוזי, יישובי ובין יישובי.
 5. דיון בוועדה – דיון פדגוגי אודות הייחודיות לצורך מתן אישור לחמש שנים.
 1. מנהל בית הספר מתבקש למלא את טופס הבקשה על מנת לפתוח בתהליך אישור הכרתו כייחודי. 
 2.  מתקיים  שיח פדגוגי בין מפקח בית הספר, ההנהלה וצוות בית הספר אודות התכנות התהליך. מפקח בית הספר ממלא  את המחוון ומעלה אותו לאתר הוועדה.
 3.  מנהל בית הספר והמפקח  מקבלים מייל מאשר לסיום שלב ראשון וחומרים לשלבים שני ושלישי (שיכולים להתבצע במקביל).
 4. רגולציה- תשלומי הורים – על מנהל בית הספר להגיש את מסמכי הוועדה אודות תשלומי הורים לרפרנט תשלומי הורים במחוז. רפרנט תשלומי הורים מעביר חוו"ד למנהל בית הספר. האחרון, מעלה את החומרים לאתר הוועדה, לקישור שנשלח אליו אוטומטית במייל. בסיום התהליך: מקבלים מנהל בית הספר והמפקח מייל המאשר סיום שלב שני.
 5. שלב שלישי: למוסדות המעוניינים בקבלת תלמידים מחוץ לאזור הרישום,
 6. הרשות המקומית מעבירה את המסמכים של הוועדה הנוגעים לרשות. בסיום התהליך, מנהל בית הספר מעלה את החומרים לאתר. מייל אישור נשלח למפקח בית הספר ומפקח המחוז לסיום התהליך.
 7. דיון בפני מפקחת המחוז – באתר שבכתובת:http://maagalim/services/Tikshuv/hbsyichudi2017
 8.  במסךמפקחת המחוז  היא יכולה לעקוב אחרי כל הבקשות ברמת המחוז – כולל סטטוס הבקשות. על מפקחת המחוז לדאוג לאישור כל הבקשות של בתי הספר היסודיים שהוגשו לפתחה לא יאוחר מה30 באפריל. בקשות אלה ישובצו לדיונים בוועדה בין החודשים ספטמבר-ינואר. בקשות בתי הספר העל יסודיים יאושרו ע"י המחוז עד לתאריך ה15 ביולי ויוגשו לדיון בוועדה בין החודשים ינואר-יוני.

אתר הגשת הבקשות

ייחודיות בית ספרית, הינה דרך חיים ותפיסת עולם. הייחודיות מהווה אמצעי ולא מטרה; אמצעי להשבחה ולטיוב של החינוך הציבורי בארץ, ליצור ולאפשר בחירה של תלמידים בין מגוון מוסדות חינוך, מנוף לשיפור הישגי בית הספר, כלי לחיבור הצוות החינוכי לחזון משותף ודרך ליצירת קשר ומעורבות עם ההורים ועם הקהילה. הייחודיות הינה דרך שבה מנהל וצוותו מדגישים ומרכזים מאמץ בדרך חינוכית, ערכית ופדגוגית שתואמת את רצונם בהלימה לצורכי היישוב, ההורים, התלמידים והקהילה.  היא מעצימה את האוטונומיה הבית ספרית באופן מיטבי.  בבית ספר ייחודי מתקיימת שיטת עבודה מערכתית מקיפה ואתגר מתמשך מטבע פיתוחו של המודל הפדגוגי.

 • הפעלת ייחודיות בית ספרית באופן מערכתי ומלא דורשת לעיתים קרובות אמצעים וכישורים להם נדרשים משאבים מיוחדים כגון:  התאמת תהליכי למידה והוראה, ארגון הזמן, ארגון הסביבה הלימודית, תהליכי פיתוח מקצועי של המורים, דרכים לקליטת תלמידים, מעורבות הורים וקהילה ועוד. 
 • מוסדות חינוך ייחודיים, פועלים בתוך המרחב החינוכי שברשות המקומית, הפועלת  כממונה וכמובילה של הקהילה. הרשות היא רשם החינוך על פי חוק  ובעלת עניין בכמה נושאים: התאמת הייחודיות בבתי הספר לצורכי היישוב, דרכי פעולה המאפשרות לכלל הציבור גישה למגוון מודלים חינוכיים (ולא רק לקבוצות עניין). 
 • חיזוק החינוך הציבורי באמצעות עבודת הוועדה, נוגע בממשק החשוב שבין פעילות מוסד חינוך, למטה המשרד והמחוזות. ממשק זה מהווה שותפות בה השותפים שואפים לסנכרון והתאמה, סביב ערך  ההכרה בשונה ובשונות, ומובילים  מדיניות הנותנת מענה לאוכלוסייה מגוונת.
 • ייחודיות בית ספרית הינה תפיסה פדגוגית שהמשרד (מטה/מחוז) שואפים לקדמה, כתפיסה המחוברת למטרה אסטרטגית של המשרד "חיזוק החינוך הציבורי" (מטרה מס' 3), המאפשרת לבתי ספר לתת מענה ייחודי לתפיסות פדגוגיות בית ספריות והתאמתן לצרכי הקהילה.
 • בחירה – לאפשר לתלמידים ולהוריהם לבחור בין מוסדות חינוך, במתאים להם, תוך שמירה על איזון בין מוסדות חינוך, שוויון הזדמנויות ואינטגרציה.
 • ראיית התהליך כ"שלם" ברמת התפיסה (ברור פדגוגי ורגולטיבי) וברמת המנגנונים (חיבור משמעותי יותר בין הוועדות).
 • חיזוק מרכזיותו של המחוז כגורם אחראי על יישום מדיניות המשרד והיעדים המחוזיים, ויכולתו לקבל מענים ייחודיים עבור בתי הספר שבתחומו, המחייבים החלטת המטה לאפשר "חריגה אפשרית" מהמדיניות.
 • העשרת "ארגז הכלים הפדגוגי /ניהולי" עבור "השדרה הניהולית המחוזית", (מנהל מחוז /מפקח מחוז /מפקח בית ספרי /מנהל בית ספר), לאפשר ייחודיות בית ספרית במרחב המקיים ופועל על בסיס כללים והנחיות מחייבות.
 • פישוט תהליך ההכרה בייחודיות בית ספרית ויצירת "חווית לקוח" חיובית יותר-  מעצם ההבחנה בין פעולות שחייבות להתקיים ברמת המחוז עוד לפני הגשת הבקשה לוועדת הייחודיים.
 • קיום של מנגנוני ברור וערעור של מוסד חינוך ישירות מול גורמי המטה, ובתנאי שקוימו הליכים מחייבים ומקדימים ברמת המחוז, על בסיס התהליך שבנוהל זה.
 • לינאריות של התהליך – התהליך מחייב ניהול השלבים בסדר לינארי, כך שהשלמה מלאה ותקינה של כל שלב ואישורו על ידי הסמכות הארגונית המתאימה, הינה תנאי הכרחי להמשך לשלב הבא. עקרון זה נועד כדי להקל על זרימת התהליך והשלמתו מבלי לייצר "פעולות חוזרות" בשל חסרים או בשל אי תקינות שקשורה בשלב קודם.

מירב זרביב – מנהלת הוועדה | 073-3931482 |  meiravza@education.gov.il

טל שריר – מובילת תחום בתי ספר ייחודיים על אזוריים | 073-3931480 | talsh@education.gov.il 

ד"ר עדית קמחי – יועצת הוועדה | edithkimchi@gmail.com

מעיין חיון-רכזת אדמניסטרטיבית | Maayan_h@marmanet.co.il

חוזר זה מתפרסם בעקבות החלטת הממשלה מספר 1953 מיום 11.07.2010 בנושא "הרחבת אזורי רישום – בתי ספר רשמיים". ההחלטה היא "לתמוך בהצעת שר החינוך להביא לחיזוק החינוך הרשמי באמצעות, בין היתר, קביעת הוראות  וכללים על ידי מנכ"ל משרד החינוך בדבר מתן האפשרות לרשות חינוך  מקומית, או מספר רשויות חינוך מקומיות במשותף, להרחיב את אזורי הרישום לבתי הספר הרשמיים, בהתאם להחלטת הרשות המקומית ובאישור משרד החינוך, ולאפשר  בחירה מבוקרת של התלמיד והוריו בין בתי הספר; לקבוע סדרים וכללים  לבחירה המבוקרת, שיכללו, בין היתר: התחשבות בהרכב הכלכלי-חברתי של אוכלוסיות התלמידים בבתי הספר וברשות החינוך המקומית, יצירת מגוון בחירה בין בתי ספר מאוזנים, מניעת מיון תלמידים למעט  במקרים חריגים שיאושרו, הקמת מנגנון ויסות לניוד  תלמידים בין  בתי הספר וקביעת מודל רישום שמאפשר שוויון הזדמנויות, במקרים של רישום יתר לבית ספר. חוזר זה קובע נהלים ליישום החלטת הממשלה מס' 1953 ונשען על ניסיון שהצטבר בעשור האחרון בישראל ובחו"ל בסוגיות הקשורות למתן אפשרויות בחירה בחינוך: בחירה במסגרת אזורי בחירה מבוקרים, בחירה בבתי ספר על-אזוריים ומודלים אחרים של בחירת מוסד לימודים.

מטרות החוזר

א.   הזמנת רשויות מקומיות המעוניינות ליישם את המהלך הניסויי המקדים להרחבת אזורי הרישום.

ב.   עדכון נוהלי הפנייה לוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים ואזורי בחירה מבוקרת לקבלת אישור.

חוזר מנכ"ל לגביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך ניסויי וייחודי

חוזר המסדיר את כל הקשור בגביית שכר לימוד ותשלומי הורים במוסדות ייחודיים, רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים, ובאופן שבו נדרש לקבל אישור לכך. החוזר מבהיר מי רשאי לגבות שכר לימוד ודמי רישום, וכן את גובה שכר הלימוד, את הדרכים לקבלת אישור לגבייתו ואת דרכי גבייתו. ההנחיות לגבי גביית תשלומים לתכנית נוספת בבתי ספר ייחודיים הן בתוקף משנת הלימודים התשע"ה ועד שנת הלימודים התש"ף בלבד. החוזר מגביל את הסכומים המותרים לגבייה במסגרת זו מתוך מגמה להפחית אותם ככל האפשר, מציב כללים לשקיפות כלפי ההורים במוסד החינוכי, וכן קובע כללים לפעולה לשם קבלת האישור והפעלת התכנית על פיו בלבד, באחריות ישירה של מנהל המוסד החינוכי.

קישור לחוזרי המנכ״ל

קישור לחוזר מנכ"ל של הוועדה לביהס ייחודיים על אזוריים

קישור לחוזר מנכ"ל תשלומי הורים במוסד חינוכי ייחודי

שלבי התהליך | תיאור מפורט

 1. תהליך פיתוח בית ספרי כבית ספר ייחודי הינו תהליך ארוך שלו שלבים רבים. בשלב הראשון מתבצע אבחון פנימי וחיצוני של בית הספר. בתהליך מודגשים חוזקות בית הספר, חזון הצוות החינוכי, הערכים המובילים את בית הספר ומאובחנים הצרכים הפדגוגיים של קהילת בית הספר והיישוב כולו. בסיום התהליך, מוגדר ציר פדגוגי בית ספרי שסביבו מתבטאת כל העשייה הבית ספרית: תהליכי ההוראה למידה, הסביבה הלימודית, הקשר עם ההורים והקהילה, שיטות ההערכה, הפיתוח המקצועי של הצוותים ועוד. בהמשך התהליך מתבצעת התנסות במוקדים שונים של בית הספר עד להחלת הייחודיות על בית הספר כולו.

  עוד על התהליך-עיין ב"תדריך לפיתוח ייחודיות בית ספרית"-אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות.

  על מנת לסייע בידי מנהל המוסד החינוכי, הצוות והפיקוח, פותח על ידי צוות אגף מו"פ במנהל הפדגוגי, כלי לאבחון התכנות של מודל פדגוגי ייחודי בית ספרי. כלי זה מאפשר לבעלי העניין לבצע אבחון פנימי בבית הספר ולהצביע האם בית הספר מספיק בשל פדגוגית לגשת לאישור הוועדה או לא. בשלב הראשון על מנהל בית הספר לבצע את האבחון יחד עם צוותו. במידה והתוצאות מצביעות על כך שניתן להמשיך בתהליך, מתבצעת פנייה למפקח בית הספר לדיון ושיח אודות התחלת התהליך במנגנוני משרד החינוך.

  למחוון ייחודיות בית ספרית-ראה נספח 1 בחוברת ״יוצאים לדרך חדשה״

ברור והסדרה של תנאים מחייבים לניהול בית ספר בכלל ובית ספר ייחודי בפרט ("הסדרה").

ברור והסדרה של בית ספר ייחודי הינו חיוני ביותר מכיוון ש:

 • בסיום התהליך מתבצעת הכרה של מטה המשרד בפדגוגיה הייחודית של בית הספר
 • בסיום התהליך, בית הספר מגובה במטה המשרד בתהליכים לקליטת תלמידים מחוץ לאזורי הרישום (להסדרת התהליך עבור לנספח מס' 2)
 • בסיום התהליך מקבל בית הספר אישור לגביית תשלומי הורים מוגדלים, במידת הצורך, לתמיכה בפעילות הפדגוגית על פי חוק. (להסדרת התהליך עבור לנספח מס' 3)
 • בשנים הקרובות תתבצע אכיפה מול מוסדות הגובים תשלומי הורים שלא על פי חוק וכל מי שלא יסדיר זאת יתבצעו נגדו מהלכים משמעתיים ועד שלילת רישיונו.

לתהליך הפדגוגי במחוז תפקיד חשוב. המחוז מכיר את ההקשר הלוקאלי של בית הספר ויודע לסמן נקודות לדיון שלא תמיד מוצגות בפני הוועדה. על המחוז לסמן, גם, סוגיות אותן לא ניתן להסדיר במסגרת הרגולציה הקיימת. במידה והמחוז מזהה כי לבית הספר ייחודיות מובחנת, תשלומי ההורים מוסדרים, ומחוון הנגשת המידע מוסדר, המחוז מאשר הגשת בית הספר לוועדה הארצית.

 • עד מאי – אישור מחוזי של בתי הספר היסודיים לדיון בוועדה בשנה העוקבת
 • עד יולי – אישור מחוזי של בתי הספר היסודיים לדיון בוועדה בשנה העוקבת
הקליקו על התמונה לדפדוף, לקריאה ולהורדת המדריך. כולל את הרציונאל, התהליך המפורט, הכלים, הטפסים ומידע חשוב נוסף.