רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

שלמה אלבז

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

חרדי

סמל מוסד:

482331

בארי בשדה, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

שלמה אלבז

סמל מוסד:

482331

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

חרדי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
שילוב בין התורה ולימודי הקודש לבין תפיסה הוליסטית, הרואה את צרכי הילד במגוון היבטים: רוחניים , רגשיים ולימודיים, בבחינת "נפש בריאה בגוף בריא". התפיסה החינוכית,באה לידי ביטוי בגישת "מעיינות רבי חייא "
הרואה את הלמידה והחברותא כתהליכית עם חיבור לאדמה, עבודות המלאכה ועבודת הבורא
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

הזהות הבית ספרית שמה דגש על גישת "מעיינות רבי חייא"הכוללים :לימוד מתוך הנאה -שילוב אומנויות שונות , מותאמות גיל המרחיבות את הידע ומעשירה את עולמו של הילד על פי כישוריו.

2

העמקה במקצועות הליבה לקידום הישגי התלמידים על ידי שילוב הוראה פרונטלית עם למידה משמעותית, מוחשית והתנסותית

3

פיתוח אינטלגנציות מרובות באמצעות מגוון תחומים המגיעים מעבודת כפיים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית מסמך בנושא עקרונות פדגוגיים, ארגוניים ואקלימיים של זהות הבית ספרית על פי רוח "מעינות רבי חייא" כחלק מבניית תמונת העתיד של בית הספר.
2

מהלך רשותי ארגוני

ביסוס שגרות ונהלי עבודה מקצועיים לחיזוק עבודת המורים בביה"ס וחיזוק עבודת צוות.
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית תפקידים לכל אחד מצוות מורי בית הספר לחיזוק שייכות לבית הספר.
4

מהלך רשות

יישום עקרונות השיטה בפדגוגיה הבית ספרית בארבע הליבות (פדגוגי , ארגוני , אקלימי וקהילתי)
5

מהלך רשותי נוסף

מפגשים בצוות המורים ללמידה , הסקת מסקנות והמשך עבודה, תוך דגש על עקרונות "מעיינות רבי חייא".