ראש מנהל החינוך:

גלעד גולדמן

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

8

מס' בתי ספר על יסודיים:

2

באר יעקב

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
קידום מערכת החינוך היישובית על פי מטרות משרד החינוך והחזון היישובי. התפיסה החינוכית מבוססת של שלושה צירים מרכזיים: צמיחה מואצת, קליטה מיטבית וחדשנות חינוכית. התפיסה החינוכית שמה דגש על חדשנות, פדגוגיה מוטת עתיד, פדגוגיה טיפולית-חברתית, מימוש עצמי לכל תלמיד ומורה, ועידוד שותפות הורים בעשיה החינוכית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

גיבוש זהות בית ספרית תוך השבחת הפדגוגיה

2

קידום קהילתיות ומעורבות הורים

3

פיתוח מנהיגות חינוכית יישובית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח המנהיגות החינוכית במרחב חינוכי משותף, תוך פיתוח זהויות בית ספריות, שמאפשרות שונות לצד שוויוניות ומותאמות לתרבויות הבית ספריות.
2

מהלך רשותי ארגוני

הקמת מנהלת מצומצמת או צוות מוביל, בשיתוף גורמים מרכזיים מהעיר ומהאקדמיה (בית ברל).
הקמת מנהלת מורחבת, בשיתוף מלוות הרשות וכל הגורמים המשפיעים על החינוך בעיר.
3

מהלך רשותי קהילתי

שיתוף ההורים בעשיה החינוכית, מעודד ומאפשר גיבוש רעיונות חדשניים ומעצים את שביעות רצונם.
4

מהלך רשות

העצמת המנהיגות החינוכית (מנהל/ת בתי ספר וסגניו) – לאורך השנים התקיימו השתלמויות סביב תכנים הקשורים לחינוך כתפיסה יישובית.
5

מהלך רשותי נוסף

הקמת פורום מנהלים, במטרה להעצים את המנהלים ולחברם לתוכנית ולמהלך הכולל.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי