רשות:
מחוז:

תל אביב

רשות:
שם המנהל/ת:

כרמית גלעדי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

בן גוריון, גבעתיים

שם מנהל/ת ביה"ס:

כרמית גלעדי

סמל מוסד:
מחוז:

תל אביב

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"עושים את עץ הדעת לעץ החיים" -ביסוס סביבה חינוכית מאפשרת לתלמידים להתפתח במיטבם, להפיק ולטעת משמעות בחייהם ולהעשיר את חיי זולתם. הצלחת החינוך נמדדת במציאות היום יומית, בהתנהגותנו עם אחרים בגיבוש זהותנו, לא פחות מרכישת ידע ומיומנויות במקצועות הלימוד.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

יחסי אנוש של אמון ואכפתיות, הגינות והתחשבות.

2

דוגמא אישית של הצוות.

3

עידוד המחשבה העצמאית והרוח החופשית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תהליכים צוותים פדגוגים וחברתיים לביסוס הידע וההבנה על דרכי הפעולה והיישום של כל פעולה והתנהגות.

2

מהלך רשותי ארגוני

בניית מערכת שעות בית ספרית המשקפת את העקרונות החזון.

3

מהלך רשותי קהילתי

בניית קהילה בית ספרית הפועלת בשיתופי פעולה של תלמידים הורים וצוות.

4

מהלך רשות

בניית צוותי עבודה הפועלים להתאים כל העת, את דרכי הפעולה והיישום לעולם המשתנה.

5

מהלך רשותי נוסף

ביסוס דרכי עבודה המשלבות את כל העקרונות- שומרות ומחדשות בו זמנית למען המשך חייו ההומניסטים של ביה'ס.