רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

לא כתוב שם המנהל.ת

שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

482810

חנה סנש, באר יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

לא כתוב שם המנהל.ת

סמל מוסד:

482810

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס חרט על דגלו תפיסה חינוכית הומנית הוליסטית, המתייחסת להיבטי החיים השונים של הילד ולמכלול רבדיו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

השקעה בהון האנושי (צוות חינוכי ותלמידים) ובכוחו להשפיע, להוביל, לקדם ולחולל שינוי תוך חתירה לתחושת מסוגלות עצמית ואמונה פנימית של התלמיד והמורה בעצמם, וכוחותיהם ליצור, ליזום ולהיות משמעותיים.

2

יפרנציאליות ופרסונליזציה- ראיית כל תלמיד כמכלול ומתן מענים רגשיים, חברתיים ולימודיים המותאמים לכל פרט תוך התייחסות להיבטי החיים השונים של הילד למכלול רבדיו.

3

שיתופיות- יצירת חוויה של ערך, שייכות וקרבה של כל באי ביה"ס והובלת תהליכים לימודיים וחברתיים המאפשרים מעורבות, נתינה ותרומה.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

יצירת הזדמנויות למינוף הצלחת התלמידים באמצעות גמישות פדגוגית שבאה לידי ביטוי באוטונומיה למורים ובמתן הזדמנויות מגוונות להעצמת התלמיד ולהצלחתו.
2

מהלך רשותי ארגוני

יצירת ביטחון בקרב המורים ע"י עיגון מערכתי, קביעת מנגנונים, יציבות פדגוגית, קביעת שגרות וסדירויות ומעקב מבוסס על נתונים.
3

מהלך רשותי קהילתי

טיוב שעות, איגום משאבים ומתן מענים פדגוגיים, פסיכופדגוגיים, חברתיים ורגשיים לכל תלמיד בהתאם לצרכיו. בניית תוכניות התערבות דינמיות בהיבטים פדגוגיים, רגשיים וחברתיים.

4

מהלך רשות

יצירת הווי בית ספרי חיובי והגברת תחושת השייכות באמצעות פעילויות ערכיות וחברתיות שוברות שגרה, דיאלוג מאפשר ותקשורת מקרבת.
5

מהלך רשותי נוסף

השבחת איכות ההוראה ויצירת חדוות למידה באמצעות התאמת דרכי ההוראה והלמידה לתלמיד ולמאה ה-21.