רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

דורית נדלר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

430496

ניצני המדע, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

דורית נדלר

סמל מוסד:

430496

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס מטפח בוגר לומד עצמאי, יצירתי, הממצה את יכולתיו האישיות בהלימה לעקרונות הפסיכולוגיה
החיובית, הבחירה והמשחוק תוך שימוש במרחבים טכנולוגיים
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

רווחה רגשית ונפשית

2

רווחה רגשית ונפשית

3

טיפוח יצירתיות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הקמת מרחב למידה לפיתוח מיומניות לומד וחקר
2

מהלך רשותי ארגוני

העצמת צוות- הרחבת מודל "הנבחרת"
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מערכת שעות מבוססת בחירה
4

מהלך רשות


הקמת צוות מו"פ
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח תכניות ייחודיות בית ספריות בכל שכבות נגיל בתחומים: רגשי, חברתי, לימודי