פדגוגיהמוטת עתיד

מצפן מערכתי להתאמת מערכת החינוך בהווה למציאות העתידית המשתנה

ממגמה לפעולה

מהן סביבות והזדמנויות מאפשרות

סביבות ארגוניות, קהילתיות, אנושיות, פיזיות וטכנולוגיות

מודל פדגוגיה מוטת עתיד | מצפן מערכתי למציאות משתנה

מרכיב עקרונות הפעולה הוא הציר המרכזי של מודל פדגוגיה מוטת עתיד. יישום עקרונות הפעולה הוא כלי מרכזי בעיצוב העתיד הרצוי של החינוך בכל הרמות. עקרונות הפעולה של המודל הם פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי. עקרונות פעולה אלו הם כלליים וגלובליים ומיושמים במגוון תחומים כולל בתחום החינוך. עקרונות הפעולה מיושמים באופן דינמי, כלומר, בדרכים חדשות ומהפכניות, המבוססות על האתגרים וההזדמנויות שהמגמות העתידיות מייצרות. בנוסף, עקרונות הפעולה הם גנריים ואינם תלויי תוכן ותרבות ספציפיים, ולכן ניתן ליישמם בזרמים ומסגרות חינוכיות מגוונים. עקרונות הפעולה משלימים זה את זה ופועלים יחד ליצירת השפעה אינטגרטיבית על כלל ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי. יישום עקרונות הפעולה רלוונטי בכל הרבדים במערכת החינוך החל מהתלמיד, דרך המורה ומנהל בית הספר, המשך ברמת הרשות המקומית, הפיקוח והמחוז וכלה בגופי המטה של משרד החינוך. תיאור מפורט של עקרונות הפעולה מוצג בפרק 5 של המסמך.

1 of 8

המציאות העתידית המשתנה מיוצגת על ידי מגמות גלובליות ומקומיות לטווח זמן של עד עשר שנים קדימה. על מערכת החינוך בישראל להשקיע באופן מתמיד ורציף בניטור, זיהוי והבנת מגמות אלה, לגזור מתוכם את האתגרים העתידיים עבור החינוך ולגבש מולם מענים הולמים כדי להמשיך ולספק חינוך רלוונטי במציאות משתנה. תיאור מפורט של המגמות והאתגרים הנגזרים מהן מוצג בפרק 4 של ספר פמ״ע 2030.

2 of 8

שדה הפעולה החינוכי – שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו באות לידי ביטוי פרקטיקות ההתנהלות החינוכית היומיומיות הנגזרות גם מיישום עקרונות הפעולה. שדה הפעולה החינוכי כולל היבטים פדגוגיים (תוכניות לימודים, כשירויות, פרקטיקות למידה, פרקטיקות הוראה, הערכה) והיבטים ארגוניים תומכי פדגוגיה (מנהיגות ניהולית חינוכית, תכנון וארגון, חיבוריות, ותשתיות פיזיות וטכנולוגיות). עקרונות הפעולה משפיעים באופן כולל ומשולב על ההיבטים הפדגוגיים וההיבטים הארגוניים של שדה הפעולה החינוכי. יישום עקרון פעולה משפיע בדרך כלל על מספר היבטים פדגוגיים והיבטים ארגוניים בו-זמנית ובאופן אינטגרטיבי, ואילו מספר עקרונות פעולה יכולים לייצר יחדיו השפעה משולבת ומשלימה על היבט פדגוגי או ארגוני מסוים. תיאור מפורט של היבטי שדה  הפעולה החינוכי מוצג בפרק 6 של המתווה.

3 of 8

שדה הפעולה החינוכי – שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו באות לידי ביטוי פרקטיקות ההתנהלות החינוכית היומיומיות הנגזרות גם מיישום עקרונות הפעולה. שדה הפעולה החינוכי כולל היבטים פדגוגיים (תוכניות לימודים, כשירויות, פרקטיקות למידה, פרקטיקות הוראה, הערכה) והיבטים ארגוניים תומכי פדגוגיה (מנהיגות ניהולית חינוכית, תכנון וארגון, חיבוריות, ותשתיות פיזיות וטכנולוגיות). עקרונות הפעולה משפיעים באופן כולל ומשולב על ההיבטים הפדגוגיים וההיבטים הארגוניים של שדה הפעולה החינוכי. יישום עקרון פעולה משפיע בדרך כלל על מספר היבטים פדגוגיים והיבטים ארגוניים בו-זמנית ובאופן אינטגרטיבי, ואילו מספר עקרונות פעולה יכולים לייצר יחדיו השפעה משולבת ומשלימה על היבט פדגוגי או ארגוני מסוים. תיאור מפורט של היבטי שדה  הפעולה החינוכי מוצג בפרק 6 של המתווה.

4 of 8

המגמות העתידיות הגלובליות והמקומיות מייצרות גם הזדמנויות חדשות למערכת החינוך בדמות סביבות ארגוניות, רעיונות חדשים וטכנולוגיות חדשות. על מערכת החינוך לנטר, לזהות ולהבין את המגמות כדי לאתר ולנצל הזדמנויות הנגזרות מהן לקידום החינוך. תיאור מפורט של המגמות וההזדמנויות הנגזרות מהן מוצג בפרק 4 של ספר פמ״ע 2030.

5 of 8

מרכיב השלומות (Well Being) – מרכיב זה מגדיר את מטרת החינוך הרלוונטי. תפישות עבר, מוצהרות או שאינן מוצהרות, מיקדו את מטרת החינוך בהכנת הלומד לקבלה לאקדמיה או להשתלבות בשוק התעסוקה. על פי תפישת פמ"ע 2030 מטרת החינוך הרלוונטי היא לאפשר ללומד לשגשג ברמה האישית ולתרום לשגשוג החברה בכל ממדי החיים בהם הוא פועל. על פי פרויקט חינוך 2030 מדובר ב-11 ממדי החיים הבאים: תעסוקה, הכנסה, דיור, איזון עבודה-פנאי, ביטחון אישי, שביעות רצון מהחיים, בריאות, מעורבות אזרחית, סביבה, חינוך וקהילה. [1] תיאור מפורט של מרכיב השלומות מוצג בפרק 3 של המסמך.


[1] OECD Future of Education and Skills 2030: Draft concept note on Megatrends, Learning Compass  2030 and Student Agency/ Co-agency    

6 of 8

מרכיב הפעלנות (Agency) – כדי להשיג את השלומות על כל גורם במערכת החינוך, החל מגופי המטה דרך מפקחים, מנהלים, ומורים וכלה בתלמידים, להפגין פעלנות, כלומר לעצב את העתיד החינוכי שלהם ושל תחומי אחריותם במערכת בעצמם. הפעלנות מתבצעת, בין היתר, על ידי שימוש במודל הפמ"ע לעיצוב עתיד חינוכי רצוי.[1] תיאור מפורט של מרכיב הפעלנות מוצג בפרק 4 של המסמך.


[1] OECD Future of Education and Skills 2030: Draft concept note on Megatrends, Learning Compass  2030 and Student Agency/ Co-agency    

7 of 8

געו בעיגולים כדי להציץ בנושא. הקליקו עליהם כדי להעמיק.

8 of 8

עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

הקודם
הבא

הצצה אל כמה מגמות עתיד 

No items found

אי-פורמליות ומשחוק

למידה אי פורמלית משמעה לימוד הנובע ממקומות חיי היומיום הקשורים לעבודה, משפחה או פנאי. זוהי למידה חווייתית ובמידה מסוימת, כלמידה מקרית. על פי הגדרות אלו נוכל למקם את משחוק הלמידה כאמצעי למידה שאינם פורמליים. למרות שהם מיועדים באופן מפורש ללמידה, אך למידה מעוצבת היטב מתרחשת כאפקט צדדי של משחק. בנוסף, ניתן להתייחס למשחקים כאלמנטים של למידה הניתנים לשילוב בסביבות למידה מרובות הנמצאות בחיי היומיום. שילוב המשחק בלמידה יכול להתקיים במסגרות זמן גמישות: החל מפעילות הפגה או תרגול של דקות אחות, דרך שיעור שלם, הפסקה פעילה או פעילות שיא ועד ללמידה המשלבת משחק לאורך היום כולו, הלימודים, שיעורי בית, משחק עם חברים, אספות הורים וישיבות מורים. ללומדים באונליין אין זמן לבזבז, מה שאומר שהם צריכים את המידע במהירות ובצורה נגישה. זו הסיבה לכך שמשחוק דיגיטלי נהפך לקצר ("מיקרו"). משחקי למידה אלו מציעים פיסות ידע קצרות המסייעות ללומדי האונליין להשלים משימה ולבנות כישורים חיוניים. הם כבר לא צריכים לפנות מקום בלוח הזמנים העמוס שלהם עבור למידה דיגיטלית. בדרך לעבודה או בזמן המתנה לפגישה מאפשרים ללומדי האונליין הזדמנות להרחיב את בסיס הידע שלהם.

המשחק משמש הזדמנות לפרוץ את מרחבי הלמידה וליצור אזורי משחק קבועים ומשתנים, מתוכננים על פי תחומי התפתחות, תכנים או מיומנויות וכישורי חיים בתוך הכיתה, במסדרון, בחצר, בסביבה הקרובה לגן הילדים ולבית הספר ובסביבת למידה מקוונת שאינה תלוית מקום וזמן. חשוב לזמן סביבות משחק המעודדות משחק חופשי ולעודד הקמת סביבות משחק על ידי הילדים באמצעות הקצבת זמן, מקום וציוד. שימוש לדוגמה באפליקציה של אקדמיית קהאן ( Khan Academy) שם קיימים שפע משחקים חינוכיים ומאתגרים את הילדים ללמוד, לצמוח ולהשתפר במקצועות הליבה שלהם ומזמן למידה בכל מקום ובכל זמן.