ראש מנהל החינוך:
מנהל אגף חינוך:

עמי ראובן

מס' בתי ספר יסודיים:

7

מס' בתי ספר על יסודיים:

3

קרית ביאליק

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
״קהילה בונה חינוך, חינוך בונה קהילה״ – זוהי התפיסה החינוכית של אגף החינוך המבקש לקדם דו שיח רב תרבותי ולכידות חברתית לצד תמיכה בהתפתחות וצמיחה של כל אדם, טיפוח הישגיות, יזמות וחדשנות להתמודדות עם המציאות המשתנה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

קהילתיות , בניית שותפויות ועידוד יוזמות

2

העצמה והגברת תחושת שייכות

3

חיבור חינוך מיוחד וחינוך רגיל – שילוב כל הילדים במערכת העירונית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית מנגנונים וסדירויות רשותיים להובלה של התכנית: מודל בחירה רשותי מדורג, קיום מפגשים קבועים למנהלות ולמנהלים להעצמה, לפיתוח שפה משותפת ולהשבחה מתמדת של החינוך בעיר.
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח מגוון זהויות בית ספריות המקדמות את שוויון ההזדמנויות וההתאמה ללומדים. מיפוי חזקות של כל תלמידי המערכת ובניית קבוצות עניין בבתיה״ס ובעיר.
3

מהלך רשותי קהילתי

שיתוף ציבור בהחלטות אסטרטגיות: שינוי מבנה חינוך על יסודי, אמנה יישובית עם הנהגות הורים, עדכון תקנון רשותי.
4

מהלך רשות

ביצוע תכניות אורך ייחודיות משותפות הנותנות מענה לכל ילדי העיר, בדגש על ילדים עם צרכים מיוחדים וילדים מצטיינים.
5

מהלך רשותי נוסף

הנגשת שירותי חינוך ייחודיים בעיר בהתאם לצרכי הקהילה. פתיחת מסגרות מיוחדות מקדם יסודי עד 21 במוסדות חינוך רגילים. הכלה מוגברת של ילדים שוני צרכים בכיתות רגילות.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי