11 | המלצות

את חלק מהמלצות ליישום פדגוגיה מוטת עתיד בשדה החינוכי בוודאי פגשתם כבר בפרקים הקדומים. כאן אנו מרכזים את כולן. בין היתר: אטונומיה של מוסדות חינוך, המפקח כמטפח, למידה מותאמת אישית, שימוש מקיף בטכנולוגיה ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים, ועוד ועוד.

המלצות פדגוגיות

על מערכת החינוך לבחון יישום התובנות של פרויקט חינוך 2030 לגבי האתגרים המרכזיים העומדים בפני מעצבי תוכניות הלימודים ולגבי עקרונות עיצוב תכני ותהליכי תוכניות הלימודים במציאות משתנה.

על מערכת החינוך לשקול עיצוב תוכנית ליישום נרחב, מגוון ועמוק של למידה מותאמת אישית במערכת החינוך. תוכנית זו תכלול הגדרת וניהול תוכניות לימודים מותאמות אישית, יישום פרקטיקות למידה, הוראה והערכה מותאמות אישית ללומד, הכשרה מתאימה למורים והטמעת סביבות טכנולוגית המאפשרות למידה מותאמת אישית גם במסגרת כוח ההוראה הקיים.

על מערכת החינוך להגדיר ולהטמיע תוכנית לשילוב למידה בלתי פורמלית ואי-פורמלית ברוח השתלבות החינוך הפורמלי עם החינוך הבלתי פורמלי (תנועות נוער, מועדוני נוער, חוגים התנדבויות ועוד) . תוכנית זו תדגיש פיתוח מיומנויות רלוונטיות ויכולות למידה עצמאיות ומתקדמות בקרב התלמידים, העשרת הסביבה הקהילתית בהזדמנויות למידה, ומתן קרדיטציה להישגים לימודיים שהושגו בלמידה אי-פורמלית.

על מערכת החינוך לעצב תפישת למידה והוראה של כשירויות שהן תמהיל סינרגטי של ידע מיומנויות, גישות וערכים המייצר יכולת התמודדות עם אתגרים מורכבים ועדכניים במציאות המשתנה. באילו מסגרות מלמדים את מרכיבי הכשירות ובאילו מסגרות מלמדים את הכשירות כמכלול? אלו פרקטיקות יש ליישם כדי לפתח כשירויות בקרב הלומדים.

על מערכת החינוך לעצב ולהטמיע תפיסת הערכה רלוונטית ועדכנית הכוללת יעדים, מדדים ושיטות וכלי ההערכה המתייחסים הן לכלל תוצרי הלמידה (פיתוח ידע מיומנויות וערכים) והן לאיכות תהליכי הלמידה (כדוגמת תהליך הלמידה כתהליך שיפור אישי, תהליכים שיתופיים, תהליכי היזמות ועוד). תפיסת ההערכה החדשה תכלול הערכת מגוון סוגי ידע, מיומנויות גישות וערכים, הערכת כשירויות, הערכת תוצרים פתוחים של הלמידה, הערכת תהליכי הלמידה, הערכת תוצרים ותהליכים של למידה מותאמת אישית, למידה שיתופית, למידה אי-פורמלית ועוד. תפיסה זו תיישם פרקטיקות הערכה כמו משוב והמלצות בזמן אמת לקידום הלמידה על בסיס נתוני הלומד וסגנון הלמידה שלו, הערכה עצמית, הערכת עמיתים, הערכת מומחים, קרדיטציה של גופים מתמחים, זכייה בתחרויות למידה והערכה על בסיסי אימוץ תוצרים על ידי הקהילה.

על מערכת החינוך לשקול הקמת מאגר מרכזי של פרקטיקות פדגוגיות (למידה, הוראה והערכה) וארגוניות ( הובלת שינוי, תכנון וארגון, חיבוריות, יישום מרחבי למידה ותשתיות טכנולוגיות) התומכות במצפן המערכתי המשרדי המשולב. מאגר זה יעודכן ויורחב באופן שוטף בפרקטיקות חדשות שיוזרמו הן על ידי גופי מטה והן על ידי גורמי השטח.

המלצות ארגוניות

על מערכת החינוך למסד תהליכים סדורים ומתמידים של חשיבת עתיד משרדית, אותם יובילו גופים מתמחים כגון אגף התכנון האסטרטגי ואגף מו"פ. תהליכים אלו יאפשרו למערכת החינוך לזהות מגמות כלליות וחינוכיות, לחזות עתידים אפשריים בעולם החינוך ולעצב לאורם עתיד רצוי לחינוך בישראל ואסטרטגיות ותוכניות פעולה ליישומו.

על מערכת החינוך להגדיר, להקים ולתחזק אקו-סיסטם משרדי שיספק  מעטפת התומכת ומאפשרת שינויים, רפורמות, ויוזמות במערכת החינוך בכל הרמות, מרמת המערכת כולה ועד רמת בית הספר. אקו-סיסטם זה יספק תמיכה בנושאים של אסדרה, התאמת תוכניות לימודים, הכשרת ההון האנושי, יצירת תרבות של יוזמה ושינוי, מתן שירותי, ידע, הדרכה, תמיכה וליווי, סיוע בתשתיות פיזיות וטכנולוגיות, והקצאת משאבים ותקציבים נדרשים.

על מערכת החינוך להגדיר את מאפייני המורה מוטה העתיד, הפועל באופן איכותי ורלוונטי ומעצב עתיד חינוכי רצוי במציאות משתנה, ולגזור מאפיון זה את אופי ההכשרה הבסיסית והפיתוח המקצועי שיש להעניק למורים. על מוסדות הכשרת המורים לשים דגש על התמחויות בסוגי הוראה שונים כגון ייעוץ לתוכנית לימודים אישית, חונכות אישית, הנחיה ואימון פדגוגיים, ארגון ורישות למידה שיתופית ועוד. כמו כן, על הכשרת המורים לכלול התנסות פעילה בסביבות למידה מתקדמות המבוססות על טכנולוגיות חדשניות, כגון למידה מקוונת, רשתות של למידה חברתית, למידה בעולמות וירטואליים ורבודים ולמידה מרחוק. חשוב להקנות למורים ידע, כישורים וניסיון בתחומי מיומנויות רלוונטיים כגון חשיבת עתיד, יזמות, אוריינות טכנולוגית, ובהתמודדות עם השלכות פסיכולוגיות וחברתיות של העידן הטכנולוגי. יש להעניק אוטונומיה למוסדות להכשרת המורים ליישום הכשרה מודולארית המותאמת אישית להעדפות של כל פרח ההוראה. במהלך חייהם המקצועיים על המורים לעסוק בלמידה מתמדת, ללא מגבלות הנובעות מביורוקרטיות ומהסדרים כובלים. יש לאפשר להם לבנות תוכנית מותאמת אישית של פיתוח מקצועי במגוון מסגרות למידה פורמליות ואי-פורמליות.

ֿכחלק מהקמת האקו-סיסטם המשרדי יש לעצב מחדש את הגדרת תפקיד המפקח כמטפח. תחת הגדרת תפקיד חדשה זו הוא יתמקד בהנעה,סיוע ותמיכה במוסדות החינוך שבאחריותו כדי שיוכלו לקדם את יוזמותיהם לעיצוב חזון חינוכי מוטה עתיד ומימושו. הערכת המפקחים תכלול התייחסות לתרומתם לקידום היוזמות של בתי הספר שבאחריותם.  

מתווה זה צריך לכלול הצגת עקרונות פדגוגיים מובילים, לרבות עקרונות הפדגוגיה מוטת העתיד, עקרונות אדריכליים רלוונטיים והמלצות לפרדיגמות תכנוניות, המשלבות את השיקולים הפדגוגיים והאדריכליים. המתווה ישרת מנהלי פרויקטים של הקמת מוסדות חינוך, מנהלי מוסדות חינוך קיימים ואדריכלים העוסקים בתכנון מוסדות חינוך. מתווה זה יכלול את תפיסת אולפן הלמידה כמרחב הלמידה הבסיסי הכולל אוסף של מרחבי למידה מתמחים שהתלמידים עוברים ביניהם לפי סוג הלמידה שהם מבצעים. אולפן למידה כולל מרחב חקר, מרחב יצירה, מרחב למידה שיתופית, מרחב למידה אישית ואי-פורמלית, מרחב למידה פעילה ומרחב הצגת תוצרי למידה. כמו כן יוטמעו במתווה תפיסות עתידיות בתחום מרחבי הלמידה כגון מרחבי למידה חכמים, ירוקים, גמישים ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות כדי לייצר מרחבי למידה וירטואליים כתחליף חסכוני ויעיל למרחבי למידה פיזיים.

על מערכת החינוך ליישם מנגנונים יעילים להטמעה מהירה ונרחבת של תפישות המצפן המערכתי. מומלץ להתבסס על המחוזות כגופים המבצעים את ההטמעה ולאפשר אוטונומיה לפרשנות ייחודית של גופי השטח לגבי הדרכים בהם מיישמים ומטמיעים את המצפן המערכתי. יש לפתח מסלולי הטמעה שיסייעו לבתי ספר ליזום להטמיע תפישות הנגזרות מהמצפן המערכתי. ההטמעה תהיה באמצעות יוזמות המיישמות בדרכים מגוונות את תפישות המצפן המערכתי.

על מערכת החינוך להגביר את האוטונומיה של הרשויות המקומיות, בתי הספר, הצוותים החינוכיים והתלמידים כחלק מהתפיסה המערכתית של ארגון חינוך מוטה עתיד. יש לאפשר אוטונומיה מותאמת לרשויות המקומיות המעוניינות ומסוגלות לקבוע חלק גדול מתוכנית הלימודים עבור מוסדות החינוך שלהן באופן המבטא את צורכיהן ואת רצונותיהן ולקבל תקציב שקוף למימוש התוכניות. ברמת מוסדות החינוך יש לאפשר למנהל אוטונומיה בקביעת תוכני הלימודים, שיטות הלמידה ומדדי ההערכה, ויכולת ליזום שיתופי פעולה חיצוניים, לקבל החלטות לגבי העסקת הסגל החינוכי, לנהל תקציב בצורה עצמאית ולקבל החלטות הנגזרות מתמונת המצב בשטח. בהגדרת מודל האוטונומיה לבתי ספר ניתן להתבסס על מודל האוטונומיה הקיים כיום עבור בתי ספר ניסוייים ובתי ספר ייחודיים. במקביל יש לייצר סביבה תומכת לבתי ספר אוטונומיים החל מיישום מנגנוני סיוע ליוזמות של בתי ספר חדשניים, וכלה בבניית מסלולי ניהול עצמי ברמות שונות של עצמאות ובקרה מרכזית לבתי ספר בעלי יכולות שונות.

על מערכת החינוך להעצים את שיתופי הידע והפעולה המקומיים והגלובליים בתחום המו"פ החינוכי. יש להגביר את שיתופי הידע והפעולה בין גופי המו"פ החינוכי המקומיים הפועלים במגזר הממשלתי, העסקי והשלישי,כגון חיל חינוך בצה"ל ואגף הדרכה במשטרת ישראל, כדי לייצר תוצרים פדגוגיים חדשניים בכמות ובאיכות גבוהות יותר. במישור הגלובלי יש להרחיב ולהעמיק את שיתוף הפעולה וההשתתפות של יחידות המו"פ של משרד החינוך במיזמי מו"פ חינוכי גלובליים בדגש פרויקט חינוך 2030 של ה-OECD העוסק בנושאים המעניינים את מערכת החינוך כגון עיצוב דמות המורה ובית הספר העתידי, פרקטיקות למידה, הוראה והערכה של סוגי ידע, מיומנויות, גישות ערכים וכשירויות, כיצד מקדמים שלומות ופעלנות ועוד.

על מערכת החינוך להקים רשת של מרכזי חדשנות ויזמות אזוריים שיספקו שירותים בתחומי החדשנות והיזמות למוסדות חינוך ולבעלי עניין נוספים של מערכת החינוך באזור. השירותים שיספקו מרכזי החדשנות יכללו יצירת חיבורים בין מוסדות חינוך וספקי פתרונות חינוכיים, חשיפה לטכנולוגיות מתקדמות בתחום החינוך והתנסות בהן, הכשרה וייעוץ מתודולוגיים בתחומי חדשנות ויזמות, סיוע בקידום ובפיתוח מיזמים חינוכיים, הגברת הקשר בין מקבלי ההחלטות במשרד החינוך לבין השטח ובעלי עניין של המערכת ועוד.

– פוטנציאל הידע העצום הקיים בסביבה ניתן לניצול מושכל לטובת הלמידה במסגרת מוסדות החינוך. מומלץ לשלב אנשים בעלי ידע רלוונטי, שאינם עובדי הוראה, המגיעים מחוץ למערכת החינוך, בהעשרת הלמידה בבתי הספר, במסגרות של העסקה חלקית וגמישה או במסגרות התנדבותיות. גורמים אלה יכולים להיות הורים, חברי קהילה, מומחים, ארגונים עסקיים, אנשי אקדמיה או ארגוני מגזר שלישי בעלי ידע לתגבור ההוראה בתחומים ייחודיים המעשירים את תלמידי מערכת החינוך.

פיתוח והטמעת טכנולוגיות התומכות בפדגוגיה מוטת עתיד יאפשרו ויאיצו את יישום הפדגוגיה מוטת העתיד 2030. ניתן לקדם מטרה זו באמצעות יצירת שיתופי פעולה בין אגף המו"פ ומנהל התקשוב הטכנולוגיה ומערכות המידע של משרד החינוך ובינם לבין מגזר הטכנולוגיה החינוכית (EdTec) העסקי. שיתופי פעולה אלו יאפשרו פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חינוכיות התומכות בתפישת פמ"ע 2030  ומתן פתרונות טכנולוגיים למיזמים פדגוגיים הנדרשים להם.

אחת הסיבות להיווצרות פערים כלכליים וחברתיים היא העובדה שתלמידים באזורים חלשים או פריפריאליים אינם זוכים לאותה איכות של משאבים חינוכיים, כמו מורים איכותיים ומעבדות יקרות, בהשוואה לאזורים חזקים ולמרכז. על מערכת החינוך לשים דגש על גישה מקוונת וזמינה בחינם למשאבי חינוך פתוח איכותיים, הכוללים גם שיעורים מוקלטים של מיטב המורים בכל התחומים. יישום טכנולוגיות המאפשרות הוראה מרחוק יאפשר למגוון מורים איכותיים לספק הוראה מרחוק לאזורים מוחלשים או פריפריאליים. בנוסף, מעבדות יקרות שאינן תמיד בנמצא בכל מוסד חינוכי, יכולות להיות מוחלפות במעבדות וירטואליות או במתן גישה מרחוק למעבדות פיזיות במקום שבו הן נמצאות. השקעה בטכנולוגיות אלו יכולה לגשר על פערי מרחק ועלות ולצמצם פערים כלכליים וחברתיים.

פמע 3

דילוגי חשיבה | חשיבה דרך מורכבות

01 | מבוא

מהו האתגר בהכשרת הדור הבא לעתיד? כיצד התגלגלה ההיסטוריה של פדגוגיה מוטת עתיד? וכיצד תוכלו להשתמש בספר זה?

02 | מודל פדגוגיה מוטת עתיד [פמ״ע]

תפיסת פמ״ע מסייעת לעיצוב מתמיד של עתיד פדגוגי רצוי וישים, מתוך התייחסות לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהמגמות הכלליות והחינוכיות המתחוללות במציאות

03 | שלומות כמטרת החינוך

מטרת החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת הוא שלומות (Well-Being), כלומר שגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה.

04 | פעלנות

כדי להשיג את השלומות, שהיא מטרת החינוך, על כל גורם במערכת החינוך, החל מגופי המטה דרך מפקחים, מנהלים, ומורים וכלה בתלמידים, להפגין פעלנות, כלומר לעצב בעצמו את העתיד החינוכי שלו ושל תחומי אחריותו במערכת.

05 | מגמות ואתגרים לחינוך הנגזרים מהן

אילו מגמות, בכל תחומי החיים, ישפיעו וישנו את המציאות המשתנה בכלל וישפיעו על עולם החינוך בפרט?

06 | עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

עקרונות הפעולה של מודל פמ"ע 2030 הם פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול. הם מייצגים דרכים כלליות וגלובליות להתמודדות עם המציאות המשתנה במגוון תחומים, כולל בתחום החינוך.

07 | השלכות

טבלת עקרונות/היבטים מציגה את אופן הביטוי של עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד בכל אחד מהיבטי שדה הפעולה החינוכי:

08 | שדה הפעולה החינוכי

יישום של פרקטיקות שנועד לתת מענה לאתגרים ולנצל את ההזדמנויות הנגזרות ממגמות העתיד שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו מיושמות …

09 | הלומד בעידן של מציאות משתנה

ניסיון להציג תפישה שלמה, כוללת וקוהרנטית של מאפייני דמות הלומד הנובעת ממאפייני העולם של מציאות משתנה ומטרת הלמידה הנגזרת ממנו.

10 | ארגון חינוך מוטה עתיד

השינוי המואץ בכל רבדי המציאות מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן מתמיד למציאות המשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי.

11 | המלצות

את חלק מהמלצות ליישום פדגוגיה מוטת עתיד בשדה החינוכי בוודאי פגשתם כבר בפרקים הקדומים. כאן אנו מרכזים את כולן. בין היתר: אטונומיה של מוסדות חינוך, המפקח כמטפח, למידה מותאמת אישית, שימוש מקיף בטכנולוגיה ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים, ועוד ועוד.

12 | סיכום וצפי למהדורה הבאה

המהדורה הבאה צפויה להתמקד בתפישות לגבי דמות המורה מוטת העתיד, דמות בית ספר מוטה עתיד, מתווה תוכנית לימודים עדכני, תפישת שלומות רחבה , תפישת פעלנות רחבה, הרחבה בנושא פרקטיקות תומכות פמ"ע 2030 ועוד.

13 | מיומנויות, גישות וערכים | פמע 2030

קבוצת מונחיםמיומנות (15)גישה (17)ערך (8) אחריות Responsibility גישה, המייצגת התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו כולל הנכונות …

14 | לקסיקון חינוך 2030

חידוש מתחדש כרוך גם בשפה מתחדשת. לפניכם 120 מונחים הקשורים לחינוך מוטה עתיד, מתורגמים לעברית. המקור: לקסיקון החינוך של פרוייקט חינוך 2030 של ה OECD

15 | ספרים וחוברות על פמ״ע

16 | מסלולי הרצה

32 יוזמות שפותחו בבתי ספר בהשראת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד.

17 | מסלולי הרצה פמע | גלריית סלפי סקול

23 סרטוני 2 דקות הפרקטיקה של פדגוגיה מוטת עתיד ב-23 מיזמים פדגוגיים