12 | סיכום וצפי למהדורה הבאה

המהדורה הבאה צפויה להתמקד בתפישות לגבי דמות המורה מוטת העתיד, דמות בית ספר מוטה עתיד, מתווה תוכנית לימודים עדכני, תפישת שלומות רחבה , תפישת פעלנות רחבה, הרחבה בנושא פרקטיקות תומכות פמ"ע 2030 ועוד.

המציאות המשתנה מחייבת עיצוב מתמיד של עתיד חינוכי רצוי ורלוונטי על ידי כל הגורמים ובעלי העניין בכל הרבדים של עולם החינוך. פדגוגיה מוטת עתיד 2030 היא מודל לעיצוב עתיד חינוכי רצוי המהווה כלי חשיבה ועבודה לכלל הגורמים במערכת החינוך. המהדורה רלוונטית למנעד רחב של בעלי עניין בחינוך. למורים, מנהלים, מפקחים, יחידות מטה ואגפי חינוך, מכללות להוראה ואוניברסיטאות, יזמים חינוכיים, עמיתים ממדינות אחרות חולמים ומבצעים. מודל הפמ"ע הוא מודל גנרי הניתן להתאמה לצרכים ולייחודיות של בעלי העניין השונים. לכל אלו אנו מציעים קחו את פדגוגיה מוטת עתיד 2030 ועשו אותה לשלכם.

מודל פמ"ע 2030 הוא מודל דינמי התומך בניטור מתמיד של המגמות במציאות המשתנה, זיהוי האתגרים וההזדמנויות לחינוך הנגזרים מהן, והתמודדות עמם באמצעות יישום עקרונות פעולה להתנהלות במציאות משתנה המסייעים לעיצוב כולל ומשולב של היבטים פדגוגיים וארגונים של שדה הפעולה החינוכי. כדי לאפשר שימוש במודל מוצגת בספר תמונת מצב עדכנית של מגמות בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה, הפוליטיקה והחינוך המשפיעות על עולם החינוך.

בנוסף, מודל פמ"ע 2030 הוא מודל פתוח המאפשר שילוב של תפישות ומודלים נוספים. הגרסא הנוכחית של המודל, כוללת מרכיבים תפישתיים חדשים רבים כגון שלומות כמטרת החינוך, פעלנות ככוח המניע שלו, אתגרים ועקרונות בעיצוב תוכניות לימודים במציאות משתנה, תכני לימוד המתמקדים בסוגי ידע חדשים, מיומנויות, ערכים וכשירויות, תפישות למידה חדשות של למידה כתהליך שיפור אישי, פרקטיקות הוראה איכותית ועוד.

לצד מודל פמ"ע 2030, מוצגת בספר תפישה ארגונית כוללת יותר של ארגוני חינוך מוטי עתיד הבנויים ומתנהלים באופן המאפשר להם לעצב וליישם עתיד חינוכי רצוי במציאות משתנה. תפישת ארגון חינוך מוטה עתיד מושתתת על שלושה מרכיבים עיקריים המאפשרים תמורתיות במציאות משתנה: מצפן מערכתי ארגוני שכולל את הפדגוגיה מוטת העתיד, מוסדות חינוך אוטונומיים ויזמיים הפועלים בדרכם להשגת יעדי המצפן המערכתי, ואקו-סיסטם ארגוני התומך -ומאפשר את הפעולה היזמית של מוסדות החינוך.

אגף מו״פ ממשיך לחקור, לעדכן ולהנגיש את תפישת פדגוגיה מוטת עתיד. אנו כותבים דוחות בתחומי החינוך המקצועי, הקדם יסודי ובחטיבות הביניים; מפתחים ומעדכנים את תפישת הפמ"ע באמצעות יישומה בשטח במחוזות, במנהל החמ"ד ובקדם יסודי; משפרים אותה דרך שיתופי פעולה עם מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע לשילוב הפדגוגיה והטכנולוגיה; מפתחים רכיבים חדשים בשדה הפעולה החינוכי יחד בשיתוף פעולה עם פרויקט חינוך 2030 של ה- OECD והפדרציה של גופי המו"פ החינוכי בישראל המובלת על ידי אגף המו"פ; אך בעיקר אנחנו מצפים לשיח מתמיד איתכם, קהל הקוראים ומובילי החינוך בארץ.

המהדורה הבאה של פדגוגיה מוטת עתיד צפויה לחדש בנושאים הנגזרים מתפישות פדגוגיה מוטת עתיד וארגון חינוך מוטה עתיד ומעבודה המתבצעת כעת בפרויקט חינוך 2030 של ה-OECD. היא צפויה להציג תפישות המתייחסות לחינוך במציאות החדשה, למורה מוטת העתיד, בית ספר מוטה עתיד, מתווה תוכנית לימודים עדכני, תפישת שלומות רחבה , תפישת פעלנות רחבה, הרחבה בנושא פרקטיקות תומכות פמ"ע 2030 ועוד.

 

"העתיד שייך לאלו המאמינים ביופיים של חלומותיהם "(אלינור רוזוולט)

פמע 3

דילוגי חשיבה | חשיבה דרך מורכבות

01 | מבוא

מהו האתגר בהכשרת הדור הבא לעתיד? כיצד התגלגלה ההיסטוריה של פדגוגיה מוטת עתיד? וכיצד תוכלו להשתמש בספר זה?

02 | מודל פדגוגיה מוטת עתיד [פמ״ע]

תפיסת פמ״ע מסייעת לעיצוב מתמיד של עתיד פדגוגי רצוי וישים, מתוך התייחסות לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהמגמות הכלליות והחינוכיות המתחוללות במציאות

03 | שלומות כמטרת החינוך

מטרת החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת הוא שלומות (Well-Being), כלומר שגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה.

04 | פעלנות

כדי להשיג את השלומות, שהיא מטרת החינוך, על כל גורם במערכת החינוך, החל מגופי המטה דרך מפקחים, מנהלים, ומורים וכלה בתלמידים, להפגין פעלנות, כלומר לעצב בעצמו את העתיד החינוכי שלו ושל תחומי אחריותו במערכת.

05 | מגמות ואתגרים לחינוך הנגזרים מהן

אילו מגמות, בכל תחומי החיים, ישפיעו וישנו את המציאות המשתנה בכלל וישפיעו על עולם החינוך בפרט?

06 | עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

עקרונות הפעולה של מודל פמ"ע 2030 הם פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול. הם מייצגים דרכים כלליות וגלובליות להתמודדות עם המציאות המשתנה במגוון תחומים, כולל בתחום החינוך.

07 | השלכות

טבלת עקרונות/היבטים מציגה את אופן הביטוי של עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד בכל אחד מהיבטי שדה הפעולה החינוכי:

08 | שדה הפעולה החינוכי

יישום של פרקטיקות שנועד לתת מענה לאתגרים ולנצל את ההזדמנויות הנגזרות ממגמות העתיד שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו מיושמות …

09 | הלומד בעידן של מציאות משתנה

ניסיון להציג תפישה שלמה, כוללת וקוהרנטית של מאפייני דמות הלומד הנובעת ממאפייני העולם של מציאות משתנה ומטרת הלמידה הנגזרת ממנו.

10 | ארגון חינוך מוטה עתיד

השינוי המואץ בכל רבדי המציאות מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן מתמיד למציאות המשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי.

11 | המלצות

את חלק מהמלצות ליישום פדגוגיה מוטת עתיד בשדה החינוכי בוודאי פגשתם כבר בפרקים הקדומים. כאן אנו מרכזים את כולן. בין היתר: אטונומיה של מוסדות חינוך, המפקח כמטפח, למידה מותאמת אישית, שימוש מקיף בטכנולוגיה ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים, ועוד ועוד.

12 | סיכום וצפי למהדורה הבאה

המהדורה הבאה צפויה להתמקד בתפישות לגבי דמות המורה מוטת העתיד, דמות בית ספר מוטה עתיד, מתווה תוכנית לימודים עדכני, תפישת שלומות רחבה , תפישת פעלנות רחבה, הרחבה בנושא פרקטיקות תומכות פמ"ע 2030 ועוד.

13 | מיומנויות, גישות וערכים | פמע 2030

קבוצת מונחיםמיומנות (15)גישה (17)ערך (8) אחריות Responsibility גישה, המייצגת התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו כולל הנכונות …

14 | לקסיקון חינוך 2030

חידוש מתחדש כרוך גם בשפה מתחדשת. לפניכם 120 מונחים הקשורים לחינוך מוטה עתיד, מתורגמים לעברית. המקור: לקסיקון החינוך של פרוייקט חינוך 2030 של ה OECD

15 | ספרים וחוברות על פמ״ע

16 | מסלולי הרצה

32 יוזמות שפותחו בבתי ספר בהשראת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד.

17 | מסלולי הרצה פמע | גלריית סלפי סקול

23 סרטוני 2 דקות הפרקטיקה של פדגוגיה מוטת עתיד ב-23 מיזמים פדגוגיים