01 | מבוא

מהו האתגר בהכשרת הדור הבא לעתיד? כיצד התגלגלה ההיסטוריה של פדגוגיה מוטת עתיד? וכיצד תוכלו להשתמש בספר זה?

תפקידו של כל דור הוא להכשיר את הדור הבא לקראת העתיד, אולם המציאות המשתנה באופן מואץ מעמידה בפני מערכת החינוך אתגרים מורכבים. הסביבה בה פועלים יחידים וארגונים הופכת לדינמית וסוערת כאשר תמורות דרמטיות בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה והפוליטיקה, מתרחשות בקצב הולך וגובר. האתגר הניצב בפני מערכת החינוך הוא מתן חינוך רלוונטי המכשיר את התלמידים לשגשג ולתרום בכל ממדי החיים במסגרת מציאות עתידית שונה ובלתי מוכרת שבה תשובות העבר אינן מספקות בהכרח מענה לשאלות העתיד.

היחידה לפדגוגיה מוטת עתיד באגף מו"פ פיתחה את תפישת פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע) כמצפן מערכתי לחינוך רלוונטי במציאות משתנה. תפישה זו מעודכנת באופן מתמיד על ידי היחידה כדי לשכללה ולהתאימה לנסיבות המציאות המשתנה.

מערכת החינוך בישראל נדרשת לפתח וליישם יכולות ודפוסי פעולה כגון חשיבת עתיד, יזמות, וזמישות, שיאפשרו לה לעצב לעצמה עתיד רצוי במסגרת של מציאות עתידית משתנה. נדרשת אסטרטגיה חינוכית להתמודדות אפקטיבית עם הזדמנויות ואתגרים חינוכיים הנגזרים ממגמות המציאות המשתנה. אסטרטגיה זו תאפשר למערכת החינוך להתאים עצמה באופן דינמי למציאות המשתנה ותסייע ללומדים לשגשג בסביבה מורכבת, אי ודאית ורצופת תמורות המאפיינת את כל ממדי החיים. כמענה לאתגר זה פיתחה היחידה לפדגוגיה מוטת עתיד באגף מו"פ את תפישת פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע) כמצפן מערכתי לחינוך רלוונטי במציאות משתנה. תפישה זו מעודכנת באופן מתמיד על ידי יחידת פדגוגיה מוטת עתיד באגף מו"פ כדי לשכללה ולהתאימה לנסיבות המציאות המשתנה.

המהדורה הראשונה של תפישת הפמ"ע פורסמה בשנת תשע"ז באישור מנכ"לית משרד החינוך תחת הכותרת "מתווה מדיניות מו"פ לפדגוגיה מוטת עתיד".[1] המתווה שהוצג במהדורה זו התבסס על סריקת ספרות של מגמות ואתגרים עתידיים, ראיונות מומחים, וביצוע דיון קולקטיבי אינטרנטי רב משתתפים למיצוי התבונה הקולקטיבית של בעלי העניין במערכת החינוך. המהדורה כללה סקירת מגמות כלליות וחינוכיות גלובליות ואתגרים הנגזרים מהם למערכת החינוך בישראל, גרסה ראשונה של המודל לפדגוגיה מוטת עתיד ועקרונותיו, והמלצות ליישום המודל באגף המו"פ ובפעילויות המו"פ במערכת החינוך. בנוסף כללה המהדורה את רשימת השאלות והתובנות שעלו בדיון הקולקטיבי רב המשתתפים.  

המהדורה השנייה של תפישת הפמ"ע פורסמה בשנת תשע"ט באישור מנכ"ל משרד החינוך תחת הכותרת "פדגוגיה מוטת עתיד 2, מגמות עקרונות השלכות ויישומים".[2] מהדורה זו הציגה תמונה עדכנית של מגמות גלובליות וישראליות, גרסה משופרת ומורחבת של מודל פדגוגיה מוטת עתיד בדגש על העמקת עקרונות הפמע, הגדרת שדה פעולה חינוכי בו מיושמות פרקטיקות חינוכיות וארגוניות הנגזרות  מעקרונות הפמ"ע, ותיאור דרכים להטמעת תפישת הפמ"ע במערכת החינוך

[1] משרד החינוך, מתווה מדיניות מו"פ לפדגוגיה מוטת עתיד (2016)

[2] משרד החינוך, פדגוגיה מוטת עתיד 2, מגמות עקרונות השלכות ויישומים (2019)

מהדורת "פדגוגיה מוטת עתיד 2030" הנוכחית, שהיא השלישית בסדרה, מעמיקה ומרחיבה את תפישת הפדגוגיה מוטת העתיד בהיבטים הבאים:

 • מתן תמונה עדכנית של מגמות המשפיעות על מערכת החינוך בישראל – המהדורה כוללת תמונת מצב עדכנית של מגמות גלובליות וישראליות בתחומים שונים (חברה, טכנולוגיה, כלכלה, סביבה, פוליטיקה וחינוך) המשפיעות על מערכת החינוך בישראל. עבור כל תחום מגמות מפורטים האתגרים וההזדמנויות למערכת החינוך בישראל הנגזרים מהמגמות בתחום.
 • שילוב רכיבי פרויקט חינןך 2030 בתפישת פדגוגיה מוטת עתיד – המהדורה משלבת באופן הרמוני רכיבים רלוונטיים של מצפן הלמידה חינוך 2030 של ה-OECD במודל הפדגוגיה מוטת העתיד ליצירת תפישת פמ"ע 2030. מצפן הלמידה חינוך 2030, השם דגש על מטרות החינוך (שלומות), תכני החינוך (ידע, מיומנויות, גישות וערכים, כשירויות), ומהות תהליך הלמידה (מחזור הלמידה AAR) משלים ומשתלב בתפישת הפדגוגיה מוטת העתיד, השמה דגש על ה-"איך" הפדגוגי (עקרונות הפעולה).
 • מרכיבי הידע, המיומנויות, הערכים, הגישות והכשירויות אותם על הלומדים במערכת החינוך לרכוש ולפתח שולבו והוטמעו באופן הרמוני בהיבט תכני הלימוד של שדה הפעולה החינוכי של מודל פדגוגיה מוטת עתיד.
 • מאגר יוזמות ופרקטיקות למידה והערכה תואמות פמ"ע – בהמשך לדרישות השטח ומנכ"ל משרד החינוך בוצע מהלך של מסלולי הרצה עם כ-40 בתי ספר נבחרים שיצרו בשנת תשע"ט מאגר של דוגמאות ליוזמות חינוכיות ולפרקטיקות למידה, הוראה והערכה תואמות עקרונות הפמ"ע אשר יסייעו למוסדות החינוך ליישם את תפישת הפמ"ע הלכה למעשה. פרקטיקות אלו יפורסמו בדוח נפרד. בנוסף, מתייחסת ומצביעה המהדורה הנוכחית למאגר המקוון של פרקטיקות ההוראה האיכותית המנוהל על ידי אגף מו"פ שהותאמו בחלקן לתפישת הפמ"ע.
 • תפישת ארגון חינוך מוטה עתיד – המהדורה מציגה את עיקריה של תפישת "ארגון חינוך מוטה עתיד" המסייעת לארגוני חינוך גדולים להיערך ולפעול באופן אקטיבי כדי לספק חינוך רלוונטי במציאות משתנה. התפישה שגובשה בהתבסס על מהלכי הטמעת הפמ"ע במנהל החמ"ד ובמחוז צפון של משרד החינוך רלוונטית להטמעה בארגוני חינוך מגוונים כגון גופי מטה, מנהלי חינוך, מחוזות, אגפי חינוך ברשויות, רשתות חינוך, אוניברסיטאות ומכללות להכשרת מורים ועוד.

מהדורת פמ"ע 2030 מספקת מענה למגוון בעלי העניין במערכת החינוך העוסקים ומעורבים בפעילויות המו"פ החינוכי בכל רחבי ורובדי מערכת החינוך. בעלי עניין אלו כוללים את גופי המטה והמחוזות במשרד החינוך, אגפי החינוך ברשויות מקומיות, רשתות חינוך, מוסדות חינוך, מוסדות להכשרת ופיתוח מקצועי של מורים, מבצעים פדגוגיים, ארגוני מגזר עסקי, ארגוני מגזר שלישי, אקדמיה, מפקחים, מנהלים, מורים, תלמידים, הורים קהילות ועוד.

בעלי עניין שונים במערכת החינוך יכולים לעשות שימוש במרכיבים שונים של תפישת פמ"ע 2030 כדי להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם במגוון דרכים:

 • אימוץ פמ"ע כמצפן מערכתי – בעלי העניין יכולים לאמץ את מודל הפמ"ע כמצפן מערכתי המכוון את התפישות והפעילות הפדגוגית שלהם
 • יישום המלצות לעיצוב מערכת החינוך – גופי מטה ותכנון במשרד החינוך יכולים ליישם את ההמלצות הנגזרות מתפישת הפמ"ע לעיצוב מרכיבים שונים של מערכת החינוך
 • זיהוי מגמות אתגרים והזדמנויות – בעלי העניין של מערכת החינוך יכולים להתעדכן במגמות העתידיות המשפיעות על עולם החינוך, לזהות אתגרים והזדמנויות רלוונטיים הנגזרים מהן, ולכוון את פעילותם בהתאם
 • יישום תפישת ארגון חינוך מוטה עתיד – ארגוני חינוך במערכת החינוך כגון מינהלים, מחוזות, רשתות חינוך, אגפי חינוך ברשויות, מוסדות להכשרת ופיתוח מקצועי של מורים, מבצעים פדגוגיים ועוד יכולים לאמץ את תפישת ארגון חינוך מוטה עתיד כדרך להטמעה מערכתית של פמ"ע וליצירת חינוך רלוונטי במציאות משתנה
 • יישום תפישת מוסד חינוך מוטה עתיד – מוסדות חינוך יכולים להטמיע את תפישת מוסד חינוך מוטה עתיד כדרך לרכוש יכולת פיתוח פדגוגית מותאמת פמ"ע המאפשרת להם להשתפר באופן מתמיד
 • עיצוב תוכניות לימודים – מתכנני תוכניות לימודים במערכת החינוך יכולים לעשות שימוש בעקרונות הפמ"ע, במיומנויות, גישות וערכים 2030 ובעקרונות לעיצוב תוכניות לימודים כדי לבנות תוכניות לימודים ויחידות הוראה תואמות פמ"ע 2030
 • עיצוב תהליכי חדשנות – גופים המקיימים חממות ומאיצים ליזמים יכולים להתאים את תהליכי החממות והמאיצים שלהם כדי לייצר יוזמות תואמות פמ"ע 2030 
 • עיצוב יוזמות פדגוגיות תואמות פמ"ע 2030 – יזמים העוסקים בפיתוח יוזמות פדגוגיות יכולים להשתמש בתבניות לפיתוח יוזמות חינוכיות ופרקטיקות תואמות פמ"ע כדי לייצר יוזמות תואמות פמ"ע משלהם
 • עיצוב יחידות הוראה ומערכי שיעור תואמי פמ"ע 2030 – מתכננים ומורים העוסקים בעיצוב מערכי שיעור יכולים להשתמש ברציונל פמ"ע 2030 לתכנון מערכי שיעור תואמי פמ"ע 2030
 • עיצוב סביבות למידה חדשניות – מתכנני סביבות למידה חדשניות יכולים לאמץ את תפישת הפמ"ע 2030 כמצפן הפדגוגי המכווין תכנון סביבות למידה חדשניות תומכות פדגוגיה.
 • עיצוב ויישום טכנולוגיות חדשניות – גופים ויזמים העוסקים בפיתוח טכנולוגיות חינוכיות יכולים למקד את מאמציהם ביצירת פתרונות טכנולוגיים התומכים בהתמודדות עם האתגרים וההזדמנויות הנגזרים מהמגמות, בעקרונות הפמ"ע ובהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי המוגדרים בתפישת פמ"ע 2030.

פרקי ספר 3 מאורגנים באופן הבא:

פרק 2 – מודל פדגוגיה מוטת עתיד 2030 – מציג תיאור כללי של מודל הפמ"ע המתייחס לרציונל שלו, למרכיביו המרכזיים, לאופן השימוש בו ולמאפיינים מרכזיים שלו. פרקים 3-6 עוסקים בתיאור מפורט של כל אחד ממרכיבי מודל הפמ"ע 2030 כמפורט להלן.

פרק 3 – שלומות כמטרת החינוך מציג את רעיון השלומות (Well-Being) כמטרת החינוך שנגזר מתפישת חינוך 2030 ושולב במודל הפמ"ע 2030.

פרק 4 – פעלנות  מציג את תפישת הפעלנות ככוח המניע לעיצוב עתיד חינוכי רצוי של כלל הגורמים במערכת החינוך מרמת הלומד ועד לרמת מערכת החינוך כולה.

פרק 5 – מגמות אתגרים והזדמנויות מציג תמונת מצב עדכנית של מגמות גלובליות וישראליות כלליות ובחינוך ואתגרים והזדמנויות הנגזרים מהם עבור מערכת החינוך בישראל.

פרק 6 – עקרונות הפעולה מציג בקצרה את  ששת עקרונות הפעולה של פדגוגיה מוטת עתיד המשפיעים על שדה הפעולה החינוכי.

פרק 7 – שדה הפעולה החינוכי מציג את ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי הכוללים שילוב מרכיבים מתפישות חינוך 2030 ודמות הבוגר של מערכת החינוך.

פרק 8 – הלומד מוטה עתיד מציג את מאפייני הלומד הפועל בסביבת פמ"ע 2030.

פרק 9 – ארגון חינוך מוטה עתיד מציג תפישה ארגונית של ארגון חינוך המסוגל לעצב עתיד רצוי במציאות משתנה שמצפן הפמ"ע 2030 הוא אחד ממרכיביו המרכזיים.  

פרק 10 – המלצות –  מציג המלצות ארגוניות ופדגוגיות למערכת החינוך הנגזרות מתפישת פמ"ע 2030.

פרק 11- סיכום – מסכם את המסר המרכזי של מהדורת פמ"ע 2030 ומתווה כיוונים להמשך.

פרק 12 – מקורות מציג את רשימת המקורות עליהם התבססה המהדורה.


נספחים

13 מיומנויות, גישות וערכים על פי פמ״ע 2030

14 לקסיקון חינוך 2030

15 ספרים וחוברות על פדגוגיה מוטת עתיד |  ספר פמ״ע 1, ספר פמ״ע 2, דו״ח עיור, דו״ח משחוק ועוד.

16 מסלולי הרצה | 32 יוזמות חינוכיות המותאמות לעקרונות פמ״ע 2030

17 גלריית סלפי-סקול | גלריית סרטוני וידאו של מסלולי הרצה

19 פדגוגיה מוטת עתיד |  ספר פמ״ע 1, ספר פמ״ע 2, דו״ח עיור, דו״ח משחוק ועוד.

פמע 3

דילוגי חשיבה | חשיבה דרך מורכבות

01 | מבוא

מהו האתגר בהכשרת הדור הבא לעתיד? כיצד התגלגלה ההיסטוריה של פדגוגיה מוטת עתיד? וכיצד תוכלו להשתמש בספר זה?

02 | מודל פדגוגיה מוטת עתיד [פמ״ע]

תפיסת פמ״ע מסייעת לעיצוב מתמיד של עתיד פדגוגי רצוי וישים, מתוך התייחסות לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהמגמות הכלליות והחינוכיות המתחוללות במציאות

03 | שלומות כמטרת החינוך

מטרת החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת הוא שלומות (Well-Being), כלומר שגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה.

04 | פעלנות

כדי להשיג את השלומות, שהיא מטרת החינוך, על כל גורם במערכת החינוך, החל מגופי המטה דרך מפקחים, מנהלים, ומורים וכלה בתלמידים, להפגין פעלנות, כלומר לעצב בעצמו את העתיד החינוכי שלו ושל תחומי אחריותו במערכת.

05 | מגמות ואתגרים לחינוך הנגזרים מהן

אילו מגמות, בכל תחומי החיים, ישפיעו וישנו את המציאות המשתנה בכלל וישפיעו על עולם החינוך בפרט?

06 | עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

עקרונות הפעולה של מודל פמ"ע 2030 הם פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול. הם מייצגים דרכים כלליות וגלובליות להתמודדות עם המציאות המשתנה במגוון תחומים, כולל בתחום החינוך.

07 | השלכות

טבלת עקרונות/היבטים מציגה את אופן הביטוי של עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד בכל אחד מהיבטי שדה הפעולה החינוכי:

08 | שדה הפעולה החינוכי

יישום של פרקטיקות שנועד לתת מענה לאתגרים ולנצל את ההזדמנויות הנגזרות ממגמות העתיד שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו מיושמות …

09 | הלומד בעידן של מציאות משתנה

ניסיון להציג תפישה שלמה, כוללת וקוהרנטית של מאפייני דמות הלומד הנובעת ממאפייני העולם של מציאות משתנה ומטרת הלמידה הנגזרת ממנו.

10 | ארגון חינוך מוטה עתיד

השינוי המואץ בכל רבדי המציאות מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן מתמיד למציאות המשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי.

11 | המלצות

את חלק מהמלצות ליישום פדגוגיה מוטת עתיד בשדה החינוכי בוודאי פגשתם כבר בפרקים הקדומים. כאן אנו מרכזים את כולן. בין היתר: אטונומיה של מוסדות חינוך, המפקח כמטפח, למידה מותאמת אישית, שימוש מקיף בטכנולוגיה ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים, ועוד ועוד.

12 | סיכום וצפי למהדורה הבאה

המהדורה הבאה צפויה להתמקד בתפישות לגבי דמות המורה מוטת העתיד, דמות בית ספר מוטה עתיד, מתווה תוכנית לימודים עדכני, תפישת שלומות רחבה , תפישת פעלנות רחבה, הרחבה בנושא פרקטיקות תומכות פמ"ע 2030 ועוד.

13 | מיומנויות, גישות וערכים | פמע 2030

קבוצת מונחיםמיומנות (15)גישה (17)ערך (8) אחריות Responsibility גישה, המייצגת התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו כולל הנכונות …

14 | לקסיקון חינוך 2030

חידוש מתחדש כרוך גם בשפה מתחדשת. לפניכם 120 מונחים הקשורים לחינוך מוטה עתיד, מתורגמים לעברית. המקור: לקסיקון החינוך של פרוייקט חינוך 2030 של ה OECD

15 | ספרים וחוברות על פמ״ע

16 | מסלולי הרצה

32 יוזמות שפותחו בבתי ספר בהשראת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד.

17 | מסלולי הרצה פמע | גלריית סלפי סקול

23 סרטוני 2 דקות הפרקטיקה של פדגוגיה מוטת עתיד ב-23 מיזמים פדגוגיים