03 | שלומות כמטרת החינוך

מטרת החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת הוא שלומות (Well-Being), כלומר שגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה.

הגדרת המטרה של חינוך רלוונטי בעידן של מציאות משתנה גוזרת את האופן בו מעוצב החינוך. מערכות חינוך שמו דגש, בעבר וגם כיום, על היכולת להתקדם לשלב הבא של לימודים אקדמיים ולכן התמקדו בהקניית ידע ומיומנויות קוגניטיביות התומכים במטרה זו. בשלב מאוחר יותר עברו מערכות החינוך לשים דגש על קידום הצמיחה הכלכלית ולכן התמקדו בהקניית מיומנויות המאפשרות השתלבות בשוק התעסוקה. כיום, גוברת ההכרה כי היכולת האקדמית והצמיחה הכלכלית הן אכן מרכיבים חיוניים וחשובים אך חלקיים בלבד של מטרת החינוך. תפישת הפדגוגיה מוטת העתיד אימצה את גישת פרויקט חינוך 2030 של ה-OECD ששינה את תפישת התוצר הרצוי של מערכת החינוך מ"צמיחה כלכלית" ל"צמיחה כוללת" של הלומדים והחברה. מושג הצמיחה הכוללת מבוסס על השקפה הוליסטית המכירה שהפרט והחברה הם חלק ממערכת אקולוגית מורכבת. מטרת החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת הוא שלומות (Well-Being), כלומר שגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה.

 

הגדרת ממדי החיים המשפיעים על השלומות של הפרט והחברה מתבססת על מדד Index Better Life של ה- OECD הכולל 11 ממדי חיים. רמת תפקוד הפרט וגישתו בהקשר לממדי חיים אלו, משפיעה על מידת השלומות האישית והקולקטיבית.

ממדים אלו הם: תעסוקה, הכנסה, דיור, איזון עבודה-פנאי, ביטחון, שביעות רצון מהחיים, בריאות, מעורבות אזרחית, איכות הסביבה, חינוך, וקהילה.

הערכת רמת השלומות בממדים אלו מתבססת לעיתים על מדדים אובייקטיביים כגון גובה ההכנסה ולעיתים על מדדים סובייקטיביים כגון מידת שביעות הרצון של הפרט מחייו. שלומות הפרט בממדים אלו תורמת להתפתחות החברה בהיבטים של הון כלכלי, הון אנושי, הון חברתי והון סביבתי. משאבים חברתיים אלה חוזרים ותורמים בתורם גם לרווחת הפרט.[1] חשוב להדגיש כי מאפייני השלומות בממדי החיים השונים אינם קבועים אלא דינמיים ומשתנים באופן מתמיד בהתאם למגמות המתחוללות במציאות המשתנה. לדוגמא, ביטחון תעסוקתי התבסס בעבר על קביעות בעבודה והסכמי עבודה קיבוציים ואילו כיום הוא מתבסס על כישורי העובד המאפשרים לו להתנייד בין מעסיקים.


[1] OECD Future of Education and Skills 2030: Draft concept note on Megatrends, Learning Compass  2030 and Student Agency/ Co-agency    

**********אני אשלב את האייקונים המתאימים (רון)

11 הממדים

להלן תיאור ממדי השלומות המרכיבים את מדד ה-Index Better Life. עבור כל אחד מממדי השלומות מתוארת מהותו של הממד ומצוינות דוגמאות למגמות עדכניות המשפיעות על רווחת הפרט והחברה בממד ומייצרות אתגרים והזדמנויות לחינוך.

הכנסה

כסף אינו תמיד מתכון בטוח לאושר אולם הוא בהחלט היבט חשוב המשפיע על רווחת הפרט. הכנסה גבוהה יותר מובילה בדרך כלל לתנאי מחיה טובים יותר ומגבירה את רווחת הפרט. דוגמא למגמות המשפיעות על הרווחה בממד זה הן התרחבות פערי ההכנסות בין עשירים לעניים וגידול בעוני היחסי ובאי השוויון המובילים לעימותים פוליטיים ו/או אזרחיים.
תנאים חומריים

תעסוקה

קיום תעסוקה תורם מאוד לרווחתו של הפרט במספר היבטים. ההיבט הבסיסי הקיומי הוא יציבות פיננסית והטבות כלכליות המאפשרות קיום וחיי רווחה. מעבר לכך, תעסוקה מאפשרת לפרט לפתח מיומנויות וכישורים חדשים בדרך להגשמה עצמית, ובמישור החברתי, להשתלב בחברה מתוך תחושת ביטחון ואמון. דוגמא למגמת שינוי המשפיעה על הרווחה בממד זה היא הדיגיטציה והאוטומציה של עיסוקים העלולה לגרום לאבדן מישרות ולהגברת אבטלה בחלק ניכר מהסקטורים ובמיוחד בקרב עובדים בעלי מיומנויות נמוכות.
תנאים חומריים

דיור

קיום מקום מגורים הוא צורך בסיסי שיש לו השפעה ישירה ומהותית על רווחת הפרט והמשפחה. מעבר לקורת גג, מספק מקום המגורים מקום שבו אנשים יכולים לנוח, להרגיש בטוחים, למצוא את הפינה הפרטית האישית שלהם ולגדל משפחה. דוגמא למגמה המשפיע על הרווחה בממד זה היא הקושי הגובר להשיג מקום מגורים במקום בטוח ובתנאים הוגנים. קושי זה נובע מכך שהיחס בין עלות הדיור לבין הכנסה עולה ברוב מדינות ה-OECD.
תנאים חומריים

איזון בית-עבודה

איזון וחלוקה נאותים בין החיים המקצועיים והאישיים תורמת לא רק לרווחת הפרט אלא גם לרווחת משפחתו. למרות שאנשים מבלים יותר ויותר זמן בעבודה, הם עדיין זקוקים לזמן פנאי איכותי. שעות עבודה ארוכות מדי עלולות לפגוע בבריאות האישית, לסכן את הבטיחות ולהגביר את רמת הלחץ של הפרט. כמות ואיכות מספקים של זמן הפנאי חשובים לרווחת הפרט ותורמים לבריאותו הפיזית והנפשית. דוגמא למגמות המשפיעות על רווחת הפרט בהקשר לממד זה, הן הגידול בשעות העבודה של המועסקים, בדגש על גברים והגברת הזמינות של עובדים למעסיקים מחוץ לשעות העבודה באמצעות סמארטפונים.
איכות חיים

ביטחון

ביטחון אישי הוא מרכיב ליבה ברווחה של הפרט. ביטחון אישי מתייחס לסיכונים של תקיפה פיזית או לסוגים אחרים של פשיעה. הפשע פוגע בביטחון האישי ומשפיע על רווחתם של אנשים באופנים מגוונים כגון אובדן חיים ורכוש, גרימת נזק פיזי, יצירת לחץ פוסט טראומטי וחרדה ויצירת תחושה של פגיעות. לעומת זאת רמה גבוהה של ביטחון אישי מקדמת פתיחות, קשרים חברתיים ולכידות חברתית. דוגמאות למגמות המשפיעות על רווחת הפרט בממד זה הן העלייה בבריונות הרשת ובפשיעה הקיברנטית וצמיחת איום הטרור במדינות רבות.
איכות חיים

שביעות רצון מהחיים

שביעות הרצון מתייחסת לאופן שבו אנשים מעריכים את חייהם כמכלול, ולאו לרגשות הנוכחיים שלהם בזמן נתון. שביעות הרצון נמדדת באמצעות שאלונים אותם מילאו אנשים במדינות ה-OECD ובהם התבקשו לדרג את שביעות רצונם בדרוג שנע בין 0 ועד 10. דוגמאות למגמות המשפיעות על שביעות הרצון של הפרטים הן עליית הכלכלה השיתופית, המאפשרת לאנשים בעלי הכנסה נמוכה גישה למוצרים ושירותים, מגמת המשך הצמיחה הכלכלית של מדינות, המגבירה בדרך כלל את רווחת הפרט, ומגמת ההתקדמות הטכנולוגית, שמצד אחד מקלה על החיים ומצד שני מייצרת איומים הגורמים לחוסר ביטחון ופוגעים בשביעות הרצון של הפרט.
איכות חיים

בריאות

בריאות טובה, פיסית ונפשית, היא תנאי הכרחי לחיים ארוכים ואיכותיים ותורמת לרווחת הפרט. בריאות טובה מגבירה את הנגישות לחינוך, לשוק העבודה ולהשתתפות בפעילויות חברתיות. היא מגדילה את היצרנות של הפרט ומקטינה את עלות שירותי הבריאות אותם הוא צורך. דוגמא למגמה המשפיעה על ממד הבריאות היא מגמת השמנת היתר בקרב ילדים, המגדילה את הסיכון למחלות ולפגיעה באיכות החיים.
איכות חיים

מעורבות אזרחית

מעורבות אזרחית, המתבססת על אמון בממשלה, חיונית ללכידות חברתית ולרווחה של הפרטים. אזרחים מעורבים דורשים שקיפות מממשלתם לגבי מידע רלוונטי ולגבי זהות מקבלי החלטות, רציונל קבלת ההחלטות ואופן קבלת ההחלטות. שקיפות זו מגבירה את מעורבותם האזרחית ומאפשרת להם להטיל אחריות על הממשלה, לשמר את האמון במוסדות הציבוריים, ולתמוך בכללי המשחק של המגזר העסקי. פתיחות ושקיפות רבות יותר שומרות על היושרה במגזר הציבורי ומשפרות את השירותים הציבוריים על ידי צמצום הסיכון להונאה, שחיתות וניהול כושל של כספי ציבור. דוגמא למגמה משפיעה: ירידה כללית ברמת אמון הציבור בממשלות הלאומיות הפוגעת בנכונות הציבור לציית לחוקים ולחוסר נכונות ליטול סיכונים נדרשים.
איכות חיים

איכות הסביבה

לאיכות הסביבה יש השפעה ישירה על הבריאות והרווחה של פרטים. גישה לסביבה נקייה ומאוזנת ולמרחבים ירוקים היא מקור של שביעות רצון, המשפר את הרווחה הנפשית, ומאפשר לאנשים להתאושש מהמתח של חיי היומיום ולבצע פעילות גופנית. בהיבט כלל החברה, הכלכלות של המדינות מסתמכות גם על משאבים טבעיים כגון מים, עצים, דגה, צמחים וגידולים. הגנה וטיפוח של הסביבה ושל משאבי הטבע מייצרת רווחה ארוכת טווח הן לדור הנוכחי והן לדורות העתיד. דוגמאות למגמות המשפיעות על איכות הסביבה הן ההתחממות הגלובלית, הקושי הגובר באספקת מים נקיים, התגברות זיהום האוויר, התגברות הפגיעה במגוון הביולוגי, גידול בצריכת המשאבים העולמית ומנגד מגמת המעבר לאנרגיות נקיות ומתחדשות.
איכות חיים

חינוך

החינוך הוא המפתח לרווחה, שכן הוא מספק ידע, מיומנויות, גישות וערכים רלוונטיים המאפשרים לפרט ולחברה לשגשג במציאות המשתנה במהירות. אדם משכיל הלומד לאורך כל חייו באופן פורמלי ואי פורמלי יהיה מסוגל להתגבר טוב יותר על אתגרים, ימצא בקלות רבה יותר עבודה טובה ומכניסה, יהיה חבר תורם ומועיל יותר לקהילה ויהיה נתון פחות לסיכונים של התדרדרות לפשיעה או הזדקקות לסיוע מהחברה. דוגמאות למגמות המשפיעות על הרווחה בממד זה הן מגמת ההתקדמות הטכנולוגית המייצרת הזדמנויות למידה והוראה חדשות יעילות ומהנות יותר ומנגד מגמת השינוי בכשירויות ובמיומנויות הנדרשות, בעידן של מציאות משתנה, כדי לשגשג בממדי החיים בכלל ובשוק התעסוקה בפרט.
איכות חיים

הקהילה

כמות ואיכות יחסי הגומלין של הפרט עם האנשים הסובבים אותו היא גורם חשוב המשפיע על רווחתו. מחקרים מראים כי הזמן המושקע בקשרים עם חברים קשור באופן ישיר לרמה ממוצעת גבוהה יותר של רגשות חיוביים ורמה ממוצעת נמוכה יותר של רגשות שליליים מאשר זמן המושקע בדרכים אחרות. דוגמא למגמה המשפיעה על מימד זה היא מגמות ההגירה והשינויים הדמוגרפיים המשפיעים על הקהילות שהולכות ונעשות יותר מגוונות ורב-תרבותיות. כנגזרת מכך הכיתות נעשות יותר אתניות, תרבותיות ומגוונות מבחינה לשונית ומייצרות אתגרים של הוראת השפה ואינטגרציה יעילה של כל התלמידים בקהילת בית הספר.
איכות חיים

מממדי השלומות לעיצוב חינוך בעידן של מציאות מתשנה

מהגדרת מטרת החינוך הרלוונטי כהשגת שלומות בממדי החיים השונים נגזרים מאפייניו של החינוך הרלוונטי. החינוך הרלוונטי צריך להתייחס באופן כולל ואינטגרטיבי לכל ממדי החיים בהם פועל האדם כדי לקדם את השגת השלומות הרצויה. הוא צריך לנטר באופן תמידי את המגמות המשפיעות על ממדי השלומות, להתייחס לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהן, ולהקנות ללומדים את הידע, המיומנויות, הגישות והערכים הרלוונטיים שיאפשרו להם להשיג את השלומות הרצויה בעידן של מציאות משתנה.

פמע 3

דילוגי חשיבה | חשיבה דרך מורכבות

01 | מבוא

מהו האתגר בהכשרת הדור הבא לעתיד? כיצד התגלגלה ההיסטוריה של פדגוגיה מוטת עתיד? וכיצד תוכלו להשתמש בספר זה?

02 | מודל פדגוגיה מוטת עתיד [פמ״ע]

תפיסת פמ״ע מסייעת לעיצוב מתמיד של עתיד פדגוגי רצוי וישים, מתוך התייחסות לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהמגמות הכלליות והחינוכיות המתחוללות במציאות

03 | שלומות כמטרת החינוך

מטרת החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת הוא שלומות (Well-Being), כלומר שגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה.

04 | פעלנות

כדי להשיג את השלומות, שהיא מטרת החינוך, על כל גורם במערכת החינוך, החל מגופי המטה דרך מפקחים, מנהלים, ומורים וכלה בתלמידים, להפגין פעלנות, כלומר לעצב בעצמו את העתיד החינוכי שלו ושל תחומי אחריותו במערכת.

05 | מגמות ואתגרים לחינוך הנגזרים מהן

אילו מגמות, בכל תחומי החיים, ישפיעו וישנו את המציאות המשתנה בכלל וישפיעו על עולם החינוך בפרט?

06 | עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

עקרונות הפעולה של מודל פמ"ע 2030 הם פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול. הם מייצגים דרכים כלליות וגלובליות להתמודדות עם המציאות המשתנה במגוון תחומים, כולל בתחום החינוך.

07 | השלכות

טבלת עקרונות/היבטים מציגה את אופן הביטוי של עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד בכל אחד מהיבטי שדה הפעולה החינוכי:

08 | שדה הפעולה החינוכי

יישום של פרקטיקות שנועד לתת מענה לאתגרים ולנצל את ההזדמנויות הנגזרות ממגמות העתיד שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו מיושמות …

09 | הלומד בעידן של מציאות משתנה

ניסיון להציג תפישה שלמה, כוללת וקוהרנטית של מאפייני דמות הלומד הנובעת ממאפייני העולם של מציאות משתנה ומטרת הלמידה הנגזרת ממנו.

10 | ארגון חינוך מוטה עתיד

השינוי המואץ בכל רבדי המציאות מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן מתמיד למציאות המשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי.

11 | המלצות

את חלק מהמלצות ליישום פדגוגיה מוטת עתיד בשדה החינוכי בוודאי פגשתם כבר בפרקים הקדומים. כאן אנו מרכזים את כולן. בין היתר: אטונומיה של מוסדות חינוך, המפקח כמטפח, למידה מותאמת אישית, שימוש מקיף בטכנולוגיה ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים, ועוד ועוד.

12 | סיכום וצפי למהדורה הבאה

המהדורה הבאה צפויה להתמקד בתפישות לגבי דמות המורה מוטת העתיד, דמות בית ספר מוטה עתיד, מתווה תוכנית לימודים עדכני, תפישת שלומות רחבה , תפישת פעלנות רחבה, הרחבה בנושא פרקטיקות תומכות פמ"ע 2030 ועוד.

13 | מיומנויות, גישות וערכים | פמע 2030

קבוצת מונחיםמיומנות (15)גישה (17)ערך (8) אחריות Responsibility גישה, המייצגת התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו כולל הנכונות …

14 | לקסיקון חינוך 2030

חידוש מתחדש כרוך גם בשפה מתחדשת. לפניכם 120 מונחים הקשורים לחינוך מוטה עתיד, מתורגמים לעברית. המקור: לקסיקון החינוך של פרוייקט חינוך 2030 של ה OECD

15 | ספרים וחוברות על פמ״ע

16 | מסלולי הרצה

32 יוזמות שפותחו בבתי ספר בהשראת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד.

17 | מסלולי הרצה פמע | גלריית סלפי סקול

23 סרטוני 2 דקות הפרקטיקה של פדגוגיה מוטת עתיד ב-23 מיזמים פדגוגיים