07 | השלכות

טבלת עקרונות/היבטים מציגה את אופן הביטוי של עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד בכל אחד מהיבטי שדה הפעולה החינוכי:

טבלת עקרונות/היבטים מציגה את אופן הביטוי של עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד בכל אחד מהיבטי שדה הפעולה החינוכי:

העקרונות >

היבטים

פרסונליות

שיתופיות

אי-פורמליות

גלוקליות

תמורתיות

תכלול

פעלנות

תוכניות לימודים

תכנית לימודים
מותאמת אישית

תוכנית לימודים המאפשרת בחירה של הלומדים

שיתוף בעלי העניין בעיצוב תוכנית הלימודים

 

תוכנית לימודים שיתופית המחברת תחומי דעת

 

תוכנית לימודים המחברת למרחבי החיים

תוכנית לימודים המאפשרת ביטוי ללמידה אי פורמלית

השתלבות בתוכניות לימודים בינלאומיות

 

תוכניות לימודים הכוללות מרכיבים גלובליים ורב תרבותיים

עיצוב תוכניות לימודים גמישות, מסתגלות ודינמיות

תוכניות לימודים הכוללות התנסויות  לקידום זהות ותכלית אישית אותנטיות

תוכנית לימודים המקדמת פעלנות של הלומדים

תכני לימוד – מיומנויות קוגניטיביות 

מיומנויות למידה ולמידת מיומנויות

יעילות עצמית

ניהול משא ומתן

מיומנויות למידה ולמידת מיומנויות,
יעילות עצמית,
אוריינות דיגיטלית,
אוריינות מידע

אוריינות אתית

זמישות
ניהול סיכונים
יצירתיות
חשיבה ביקורתית
פתרון בעיות
פרספקטיבה וגמישות קוגניטיבית

חשיבה רפלקטיבית

תכני לימוד – מיומנויות רגשיות 

קשיבות
מודעות עצמית
הכוונה עצמית

אמפתיה לאחר

אחריות
מודעות עצמית
הכוונה עצמית

אמפתיה לתרבויות אחרות

חוסן

קשיבות
מודעות עצמית
הכוונה עצמית
חוסן

תכני לימוד – מיומנויות חברתיות

שיתוף פעולה

פיתרון סכסוכים

שיתוף פעולה אי פורמלי

זמישות 

תכני לימוד – מיומנויות פיזיות ומעשיות 

מיומנויות שימושיות של טכנולוגיה ותקשורת

מיומנויות שימושיות הקשורות לאמנויות, אומנות, מוזיקה וחינוך גופני

אוריינות גופנית ובריאותית

תכני לימוד – גישות וערכים 

מוטיבציה

שיווין
חמלה
צדק
כבוד
הכרת תודה
אמפתיה
אמון

סקרנות
אחריות
מוטיבציה

תודעה גלובלית
פתיחות
שיווין
חמלה
צדק
כבוד
הכרת תודה
אמפתיה
אמון

פתיחות פרואקטיביות
תקווה
יושרה
תודעת צמיחה
סקרנות
פתיחות
חוסן

זהות
תכלית
אמון
תחושת שייכות
חוסן

מוכוונות למטרות והשלמתן
פרואקטיביות
אחריות
מוטיבציה

תכני לימוד – כשירויות  

לקיחת אחריות
יישוב מתחים ודילמות

כשירות גלובלית
אוריינות לפיתוח בר קיימא

יזמות וחדשנות
חשיבה מחשובית
חשיבת עתיד
יצירת ערך חדש

אוריינות פיננסית

פרקטיקות למידה

 תהליך למידה  AAR לשיפור אישי מתמיד

למידה מותאמת אישית

למידה בניהול עצמי

למידה שיתופית

למידה אי פורמלית

למידה במרחבי החיים

למידה עצמית

למידה במעגלים רב תרבותיים, לאומיים וגלובליים

משחקי תפקידים

למידה לאורך החיים

למידה יזמית  מבוססת פרויקטים ופתרון בעיות

שאילת שאלות

חשיבה עיצובית

עיצוב תרחישי עתיד אפשרי ורצוי

למידה יצרנית

למידה רפלקטיבית

למידה מתוך התנסות חווייתית אישית

פעלנות לומד

למידה בניהול עצמי

למידה קונסטרקטיבית, למידה מגולמת (Embodied learning), למידה ניסיונית
(Experiential learning)

פרקטיקות הוראה

הוראה מותאמת אישית

חניכה אישית

אימון הלומדים באסטרטגיות ושיטות למידה

הוראה שיתופית בין מורים

הוראה משתפת של  בעלי עניין : תלמידים, הורים, גורמים נוספים

הוראה בין תחומית

העשרת הסביבה בהזדמנויות למידה אי פורמליות

הכוונת הלומד ללמידה אי-פורמלית

פרקטיקות הוראה המשלבות או מאזנות בין הגלובלי ולוקלי

הוראת מגוון המכבדת  ומאפשרת ביטוי  לרב תרבותיות

הוראה שיתופית גלובלית ורב תרבותית

הוראה גמישה ודינמית בהתאם למציאות המשתנה

הוראה בתנאי אי ודאות המשנה באופן מתמיד ומכוון את היבטי שדה הפעולה החינוכי

מתן משימות למידה פתוחות

הוראה סובלנית ואמפתית המעודדת חקירה והתגבשות עצמיות

חניכה אישית לגיבוש זהות ותכלית אישיים

עירור התנסויות וחוויות מעצבות

יצירת תחושת ביטחון ומוגנות בתהליך החקירה  וההתגבשות העצמית

מתן פיגומים (כלים, מיומנויות ודרכי התנהלות) שיסייעו בתהליך החקר וההתגבשות העצמיים

הוראה פעלנית

המורה כמנטור

פרקטיקות הערכה

הערכה מותאמת אישית

הערכה משותפת של מספר מורים

הערכת עמיתים

שיתוף הלומדים בתהליכי ההערכה

 

הערכת תהליך השיתוף

הערכה לא פורמלית

הערכה ומתן קרדיטציה להישגי למידה לא פורמלית

הערכה על בסיס מדדים בינלאומיים

הערכה מסתגלת למציאות המשתנה

הערכה עצמית של חזקות חולשות ורצונות

הערכה עצמית של תהליך שיפור אישי

מנהיגות ניהולית חינוכית

מנהיגות בסגנון אישי

מנהיגות המקדמת תרבות של התאמה אישית בארגון

מנהיגות מבוזרת/משתפת

המקדמת תרבות של שיתופי פעולה

מנהיגות המקדמת שילוב של למידה פורמלית, בלתי פורמלית ואי-פורמלית

מנהיגות בעלת אוריינטציה גלוקלית המקדמת תרבות מוסדית גלוקלית: מקומית, לאומית, ובינלאומית

מנהיגות מערכתית חושבת עתיד וזמישה המתאימה את הארגון לעתיד ולהתמודדות עם המציאות המשתנה

מנהיגות המובילה שינויים ברי קיימא

מנהיגות סובלנית המאפשרת ללומדים לפתח בעצמם זהות וייעוד אישי אותנטיים

מנהיגות פעלנית

מנהיגות המקדמת פעלנות של כל בעלי העניין המונהגים על ידה

ארגון ותכנון- ארגון 

 

ארגון פרקטלי

בית ספר רשתי

בית ספר שטוח

בית ספר וירטואלי

למידת שירות

אקו-סיסטם של שטפי למידה

חינוך חופשי

חינוך ביתי

בית ספר גלוקלי

בית ספר שטוח

בית ספר חושב עתיד

בית ספר זמיש

ייחודיות בית ספרית

ארגון פעלן

ארגון ותכנון- תכנית עבודה

סדירויות גמישות המותאמות אישית ללומד

הקצאת זמן לתכנון וניטור של תוכניות לימוד אישיות ולחניכה אישית

סדירויות התומכות בהוראה שיתופית בין תחומית

סדירויות המאפשרות למידה אי פורמלית

סדירויות מסונכרנות עם המאפיינים של הגורמים הגלובליים והרב תרבותיים

סדירויות גמישות המשתנות לפי צרכי המציאות המשתנה

תכנון יוזמות למימוש עתיד רצוי בית ספרי

סדירויות מסונכרנות עם הגורמים שאצלם מתרחשות התנסויות המעצבות זהות וייעוד אישיים

תכנית עבודה המקצה זמן ליוזמות של הלומדים

ארגון ותכנון- כח אדם 

צוות הפועל באופן המתאים לו אישית

צוות בעל יכולת לקידום למידה מותאמת אישית

צוות בעל יכולת למידה שיתופית

צוות בעל יכולת הוראה שיתופית

צוות בעל יכולת למידה אי פורמלית

צוות בעל יכולת לקדם למידה אי פורמלית

צוות מגוון בעל
תודעה וכישורים
גלוקליים ורב תרבותיים

צוות בעל יכולת לפעול במציאות משתנה

צוות סובלני ובעל יכולת תמיכה בגיבוש
זהות וייעוד של
הלומד

צוות פעלן

צוות בעל יכולות של מנטורים

ארגון ותכנון- תקציב

הקצאת משאבים לצורך למידה מותאמת אישית

הקצאת משאבים לקידום למידה והוראה שיתופית

הקצאת משאבים לקידום הזדמנויות למידה אי פורמליות

הקצאת משאבים
לקידום למידה
גלוקלית

הקצאת משאבים ליישום יוזמות חינוכיות במציאות משתנה

הקצאת משאבים להתנסויות
לקידום וגיבוש
זהות וייעוד אישי

הקצאת משאבים לקידום יוזמות תלמידים

חיבוריות

חיבור מותאם אישית של הלומד לגורמים שונים לצורך קידום הלמידה

ביה“ס משתף פעולה עם הקהילה המקומית מוסדות חינוך אחרים וגורמים חיצוניים

ביה"ס משתף פעולה עם מערכת החינוך הבלתי פורמלית

ביה"ס משלב את הלמידה האי פורמלית לתוך עשייתו

ביה“ס מקיים שיתופי פעולה רב תרבותיים ובין לאומיים

בית הספר מנטר ומזהה הזדמנויות חדשות לחיבוריות ושיתוף פעולה הנגזרות מהמציאות המשתנה

חיבור הלומד לגורמים והתנסויות חווייתיות מגבשי זהות וייעוד אישי

חיבור בעלי עניין יחדיו כדי לייצר פעלנות שיתופית

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

מרחבי למידה ללמידה והוראה מותאמות אישית

טכנולוגיות לתכנון, ביצוע והערכת למידה והוראה מותאמות אישית

מרחבי למידה שיתופית

טכנולוגיות ללמידה והוראה שיתופיות

מרחבי למידה אי פורמלית בבית הספר ומחוץ לו

טכנולוגיות ללמידה אי פורמלית עצמאית בכל מקום וזמן

מרחבי למידה וירטואליים וטכנולוגיות התומכים במיזמי למידה גלובליים ואינטראקציה עם בעלי עניין ברחבי העולם

ריבוי מרחבי למידה גמישים ודינמיים

טכנולוגיות המדמות מציאות משתנה  ומאפשרות התמודדות מה

מרחבי למידה וטכנולוגיות המקדמים התנסות חווייתית לפיתוח של זהות וייעוד אישי

מרחבי למידה וטכנולוגיות התומכות בקידום יוזמות של הלומדים

פמע 3

דילוגי חשיבה | חשיבה דרך מורכבות

01 | מבוא

מהו האתגר בהכשרת הדור הבא לעתיד? כיצד התגלגלה ההיסטוריה של פדגוגיה מוטת עתיד? וכיצד תוכלו להשתמש בספר זה?

02 | מודל פדגוגיה מוטת עתיד [פמ״ע]

תפיסת פמ״ע מסייעת לעיצוב מתמיד של עתיד פדגוגי רצוי וישים, מתוך התייחסות לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהמגמות הכלליות והחינוכיות המתחוללות במציאות

03 | שלומות כמטרת החינוך

מטרת החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת הוא שלומות (Well-Being), כלומר שגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה.

04 | פעלנות

כדי להשיג את השלומות, שהיא מטרת החינוך, על כל גורם במערכת החינוך, החל מגופי המטה דרך מפקחים, מנהלים, ומורים וכלה בתלמידים, להפגין פעלנות, כלומר לעצב בעצמו את העתיד החינוכי שלו ושל תחומי אחריותו במערכת.

05 | מגמות ואתגרים לחינוך הנגזרים מהן

אילו מגמות, בכל תחומי החיים, ישפיעו וישנו את המציאות המשתנה בכלל וישפיעו על עולם החינוך בפרט?

06 | עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

עקרונות הפעולה של מודל פמ"ע 2030 הם פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול. הם מייצגים דרכים כלליות וגלובליות להתמודדות עם המציאות המשתנה במגוון תחומים, כולל בתחום החינוך.

07 | השלכות

טבלת עקרונות/היבטים מציגה את אופן הביטוי של עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד בכל אחד מהיבטי שדה הפעולה החינוכי:

08 | שדה הפעולה החינוכי

יישום של פרקטיקות שנועד לתת מענה לאתגרים ולנצל את ההזדמנויות הנגזרות ממגמות העתיד שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו מיושמות …

09 | הלומד בעידן של מציאות משתנה

ניסיון להציג תפישה שלמה, כוללת וקוהרנטית של מאפייני דמות הלומד הנובעת ממאפייני העולם של מציאות משתנה ומטרת הלמידה הנגזרת ממנו.

10 | ארגון חינוך מוטה עתיד

השינוי המואץ בכל רבדי המציאות מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן מתמיד למציאות המשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי.

11 | המלצות

את חלק מהמלצות ליישום פדגוגיה מוטת עתיד בשדה החינוכי בוודאי פגשתם כבר בפרקים הקדומים. כאן אנו מרכזים את כולן. בין היתר: אטונומיה של מוסדות חינוך, המפקח כמטפח, למידה מותאמת אישית, שימוש מקיף בטכנולוגיה ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים, ועוד ועוד.

12 | סיכום וצפי למהדורה הבאה

המהדורה הבאה צפויה להתמקד בתפישות לגבי דמות המורה מוטת העתיד, דמות בית ספר מוטה עתיד, מתווה תוכנית לימודים עדכני, תפישת שלומות רחבה , תפישת פעלנות רחבה, הרחבה בנושא פרקטיקות תומכות פמ"ע 2030 ועוד.

13 | מיומנויות, גישות וערכים | פמע 2030

קבוצת מונחיםמיומנות (15)גישה (17)ערך (8) אחריות Responsibility גישה, המייצגת התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו כולל הנכונות …

14 | לקסיקון חינוך 2030

חידוש מתחדש כרוך גם בשפה מתחדשת. לפניכם 120 מונחים הקשורים לחינוך מוטה עתיד, מתורגמים לעברית. המקור: לקסיקון החינוך של פרוייקט חינוך 2030 של ה OECD

15 | ספרים וחוברות על פמ״ע

16 | מסלולי הרצה

32 יוזמות שפותחו בבתי ספר בהשראת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד.

17 | מסלולי הרצה פמע | גלריית סלפי סקול

23 סרטוני 2 דקות הפרקטיקה של פדגוגיה מוטת עתיד ב-23 מיזמים פדגוגיים