דילוגי חשיבה | חשיבה דרך מורכבות

01 | מבוא

מהו האתגר בהכשרת הדור הבא לעתיד? כיצד התגלגלה ההיסטוריה של פדגוגיה מוטת עתיד? וכיצד תוכלו להשתמש בספר זה?

02 | מודל פדגוגיה מוטת עתיד [פמ״ע]

תפיסת פמ״ע מסייעת לעיצוב מתמיד של עתיד פדגוגי רצוי וישים, מתוך התייחסות לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהמגמות הכלליות והחינוכיות המתחוללות במציאות

03 | שלומות כמטרת החינוך

מטרת החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת הוא שלומות (Well-Being), כלומר שגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה.

04 | פעלנות

כדי להשיג את השלומות, שהיא מטרת החינוך, על כל גורם במערכת החינוך, החל מגופי המטה דרך מפקחים, מנהלים, ומורים וכלה בתלמידים, להפגין פעלנות, כלומר לעצב בעצמו את העתיד החינוכי שלו ושל תחומי אחריותו במערכת.

06 | עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

עקרונות הפעולה של מודל פמ"ע 2030 הם פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול. הם מייצגים דרכים כלליות וגלובליות להתמודדות עם המציאות המשתנה במגוון תחומים, כולל בתחום החינוך.

07 | השלכות

טבלת עקרונות/היבטים מציגה את אופן הביטוי של עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד בכל אחד מהיבטי שדה הפעולה החינוכי:

08 | שדה הפעולה החינוכי

יישום של פרקטיקות שנועד לתת מענה לאתגרים ולנצל את ההזדמנויות הנגזרות ממגמות העתיד שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו מיושמות

10 | ארגון חינוך מוטה עתיד

השינוי המואץ בכל רבדי המציאות מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן מתמיד למציאות המשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי.

11 | המלצות

את חלק מהמלצות ליישום פדגוגיה מוטת עתיד בשדה החינוכי בוודאי פגשתם כבר בפרקים הקדומים. כאן אנו מרכזים את כולן. בין היתר: אטונומיה של מוסדות חינוך, המפקח כמטפח, למידה מותאמת אישית, שימוש מקיף בטכנולוגיה ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים, ועוד ועוד.

12 | סיכום וצפי למהדורה הבאה

המהדורה הבאה צפויה להתמקד בתפישות לגבי דמות המורה מוטת העתיד, דמות בית ספר מוטה עתיד, מתווה תוכנית לימודים עדכני, תפישת שלומות רחבה , תפישת פעלנות רחבה, הרחבה בנושא פרקטיקות תומכות פמ"ע 2030 ועוד.

נספחים

14 | לקסיקון חינוך 2030

חידוש מתחדש כרוך גם בשפה מתחדשת. לפניכם 120 מונחים הקשורים לחינוך מוטה עתיד, מתורגמים לעברית. המקור: לקסיקון החינוך של פרוייקט חינוך 2030 של ה OECD

דגשי מהדורת פדגוגיה מוטת עתיד 2030

מהדורת "פדגוגיה מוטת עתיד 2030" הנוכחית, שהיא השלישית בסדרה, מעמיקה ומרחיבה את תפישת הפדגוגיה מוטת העתיד בהיבטים הבאים:

  • מתן תמונה עדכנית של מגמות המשפיעות על מערכת החינוך בישראל – המהדורה כוללת תמונת מצב עדכנית של מגמות גלובליות וישראליות בתחומים שונים (חברה, טכנולוגיה, כלכלה, סביבה, פוליטיקה וחינוך) המשפיעות על מערכת החינוך בישראל. עבור כל תחום מגמות מפורטים האתגרים וההזדמנויות למערכת החינוך בישראל הנגזרים מהמגמות בתחום.
  • שילוב רכיבי פרויקט חינוך [1]2030 בתפישת פדגוגיה מוטת עתיד – המהדורה משלבת באופן הרמוני רכיבים רלוונטיים של מצפן הלמידה חינוך 2030 של ה-OECD במודל הפדגוגיה מוטת העתיד ליצירת תפישת פמ"ע 2030. מצפן הלמידה חינוך 2030, השם דגש על מטרות החינוך (שלומות), תכני החינוך (ידע, מיומנויות, גישות וערכים, כשירויות), ומהות תהליך הלמידה ( מחזור הלמידה AAR) משלים ומשתלב בתפישת הפדגוגיה מוטת העתיד, השמה דגש על ה-"איך" הפדגוגי (עקרונות הפעולה).
  • מאגר יוזמות ופרקטיקות למידה והערכה תואמות פמ"ע – בהמשך לדרישות השטח ומנכ"ל משרד החינוך בוצע מהלך של מסלולי הרצה עם כ-40 בתי ספר נבחרים שיצרו בשנת תשע"ט מאגר של דוגמאות ליוזמות חינוכיות ולפרקטיקות למידה, הוראה והערכה תואמות עקרונות הפמ"ע אשר יסייעו למוסדות החינוך ליישם את תפישת הפמ"ע הלכה למעשה. פרקטיקות אלו יפורסמו בדוח נפרד. בנוסף, מתייחסת ומצביעה המהדורה הנוכחית למאגר המקוון של פרקטיקות ההוראה האיכותית המנוהל על ידי אגף מו"פ שהותאמו בחלקן לתפישת הפמ"ע.
  • תפישת ארגון חינוך מוטה עתיד – המהדורה מציגה את עיקריה של תפישת "ארגון חינוך מוטה עתיד" המסייעת לארגוני חינוך גדולים להיערך ולפעול באופן אקטיבי כדי לספק חינוך רלוונטי במציאות משתנה. התפישה שגובשה בהתבסס על מהלכי הטמעת הפמ"ע במנהל החמ"ד ובמחוז צפון של משרד החינוך רלוונטית להטמעה בארגוני חינוך מגוונים כגון גופי מטה, מנהלי חינוך, מחוזות, אגפי חינוך ברשויות, רשתות חינוך, אוניברסיטאות ומכללות להכשרת מורים ועוד.


[1] OECD Education 2030

פדגוגיה מוטת עתיד 2030 | ספר פמ״ע 3

 מגמות אתגרים עקרונות והמלצות

כתיבה: ד״ר עופר מורגנשטרן, ד״ר איריס פינטו, ד״ר עדי וגרהוף, תמיר הופמן, שמוליק לוטטי, ליאת צבירן  | אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

צוות מחקר ופיתוח: ריבי ארצי, רענן ארבל, תמיר הופמן, ד״ר עדי וגרהוף, שמוליק לוטטי, ד״ר עופר מורגנשטרן, ד״ר איריס פינטו, עינת ולך | אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות

יעוץ אקדמי: ד״ר עופר מורגנשטרן | אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות

עריכה: ריבי ארצי, שמוליק לוטטי, אילה צדוק | אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות

הובלה ותכלול הפרוייקט: ריבי ארצי | אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות

ייזום: מירב זרביב | מנהלת אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות

קונספט דיגיטלי ועיצוב גרפי: ד״ר רון דביר, בר דביר

הוצאה לאור: משרד החינוך
תשפ״א 2020 | ירושלים

אתר אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות: www.archive.mop.education
דואר אלקטרוני: AgafMop@education.gov.il
© כל הזכויות שמורות, משרד החינוך 2020