מרחבי חינוך- אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בתי ספרית

השימוש בנכסים המקומיים וחיבור שלהם לגורמים במערכת החינוך ברשות הם כוח משמעותי בעל תרומה חינוכית המגדילה את מרחב ההזדמנויות ללמידה בכלל והתאמת הלמידה לתחומי עניין של הילדים. 

תקציר

אגף מו"פ ניסויים ויוזמות עוסק במרחב המוניציפלי מאז תחילת יישום התכנית "מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית". עשייה זו בנתה אצלנו תובנה באשר לחשיבותו של המרחב המוניציפלי שמשפיע על החינוך המקומי. הבנו  שהשימוש בנכסים המקומיים וחיבור שלהם לגורמים במערכת החינוך ברשות הם כוח משמעותי בעל תרומה חינוכית המגדילה את מרחב ההזדמנויות ללמידה בכלל והתאמת הלמידה לתחומי עניין של הילדים.  הרצון המנחה היה למוסס את קירות ביה"ס ומימוש התפיסה של עיר כבית ספר, להבדיל מהתפיסה הרווחת של בית ספר בעיר. המשילות החינוכית המקומית שמושפעת מתהליך הבחירה הישירה של ראשי ראשויות בישראל, ומההגדרה המחודשת של מינהל החינוך ברשויות, מניעה את מערכת החינוך ברשות ויש לה את הפוטנציאל לקדם גם תפיסות פדגוגיות.

מאיזורי רישום לאיזורי בחירה ובחירת הורים מבוקרת

במשך שנים היתה נהוגה בישראל שיטת אזורי הרישום. מזה חמש שנים, מערכת החינוך מקדמת בשורה חדשה – שהולכת ומתרחבת ברשויות שונות במדינת ישראל.

ברשויות רבות ברחבי ישראל השתנתה השיטה. להורים רבים ניתנה אפשרות הבחירה המבוקרת וללא תשלומי הורים מוגדלים או מיון תלמידים – הם קיבלו את הזכות לבחור את מוסד הלימודים עבור ילדיהם. התכנית, אותה מקדם אגף מו"פ ניסויים ויוזמות של משרד החינוך, מסייעת לרשויות לשרטט את מודל הבחירה, לקבוע מנגנון לוויסות ובקרה, לפתח קוד אתי בין מנהלים ולהנגיש את המידע לכלל התושבים ובעיקר לאוכלוסיות מוחלשות.

מרחבי חינוך- אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בתי ספרית, הנה תכנית מערכתית אסטרטגית והוליסטית שיצאה לדרך בעקבות החלטת ממשלה מיולי 2010, ביוזמת הנהלת משרד החינוך המקדם אותה. בשנה"ל תשע"ח תפעל התכנית, בשלבים שונים,  ב53 רשויות ובכ-950 בתי-ספר. התכנית היא פרי פיתוח של אגף מו"פ ניסויים ויוזמות, יחידת מרחבי חינוך- ובו הצעה לרשויות המקומיות להוביל מהלך אסטרטגי- מערכתי המשלב בין הגברת חופש הבחירה של התלמידים והוריהם, ובין ייחודיות בית ספרית. זאת, מבלי לקפח את עקרון שוויון ההזדמנויות בחינוך ומבלי ליצור הפרדה חברתית.

הרעיון של בחירת הורים מבוקרת מיושם גם במדינות נוספות בעולם. כאלה הפועלות מתוך אידיאולוגיה ואחרות המאמצות את עקרון בחירת הורים כמענה למציאות המשתנה. בין הארצות המיישמות את התפיסה נמצאות הולנד, אנגליה, אוסטרליה, ארצות הברית, דנמרק, ניו זילנד, שבדיה וצרפת.

הנחות יסוד, עקרונות ומסגרת תפיסתית חדשה

שתי הנחות יסוד הביאו למימוש התבנית:

האחת, מתייחסת לזכותם של ההורים לבחור את דרכי החינוך של ילדיהם, ולכן מותר להם לבחור את ביה"ס בו ילמדו. מתן אפשרות להורים לבחור את ביה"ס לילדם, הוא חלק ממהלך מקיף יותר המעודדת מעורבות גדלה והולכת של אזרחים בכל שטחי החיים לרבות תחום החינוך. תפיסה זו קשורה למגמת השינוי שמובילה מעבר מתפיסה קולקטיביסטית לתפיסה אינדיווידואליסטית, המציג את רעיון הרב- תרבותיות (עקרון הגלוקליות) והפרסונליות , המאפשר לפרט לבחור, לתכנן וליישם את מסלול חייו.

השנייה מתייחסת לתמורות הדרמטיות בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה והפוליטיקה, מתרחשות בקצב מואץ והופכות את המציאות המוכרת והיציבה לסביבה דינמית וסוערת. במציאות זו תשובות העבר וההווה אינן מספקות מענה לשאלות העתיד. בעולם החינוך נדרשת פדגוגיה המספקת מענה לאתגרים הנגזרים מהמגמות העתידיות ומקרבת את הרלוונטיות של הלמידה ללומד.

בד בבד עם פתיחת אפשרות הבחירה, כלל בתי הספר ברשות מחלצים ומפתחים ייחודיות בית ספרית. הייחודיות איננה מטרה, היא אמצעי לטייב את כל השגרות הבית ספריות על ידי חיבור קוהרנטי להבטחה החינוכית של ביה"ס.

התכנית מקדמת מספר עקרונות חשובים בחינוך. למשל:

 • שוויון הזדמנויות– רעיון הבחירה בין בתי ספר, יכלה להבטיח שוויון הזדמנויות ולהגדיל את אפשרויות הבחירה. היכולת לבחור בין בתי"ס, מגדילה את סיכויי הניעות החברתית של האוכלוסייה החלשה ותורמת לצמצום פערים, שכן היא הופכת שירותי חינוך איכותיים לנגישים לתלמידים לתלמידים מקבוצות חלשות
 • אוטונומיה למוסדות החינוך – מתחזק מעמדם של מנהל ביה"ס והמורים אשר עומדים במרכז הבמה, ולהם הכוח והסמכות להיות שותפים בקבלת החלטות לצד אחריות לפיתוח תכניות לימודים הולמות ואחריות מחלטת לתוצאות ולהישגים.
 • הגדלת שביעות הרצון של ההורים – מתן אפשרות בחירה להורים, מעלה את שביעות רצונם של ההורים ומאפשרת את מעורבות ההורים ויצירת שיתוף פעולה בעשייה החינוכית בין הורים לבין הצוות המקצועי בביה"ס.

תפקיד הרשות והקוד האתי

הרשויות הפועלות מסגרת במרחבי חינוך, מביאות לידי ביטוי את החזון החינוכי הרשותי, הפיכתו ליישומי ושילוב בחירה מבוקרת של הורים, הנגשת מידע לכלל האוכלוסייה ופיתוח ייחודיות בית-ספרית.
הרשות אחראית על ביצוע התוכנית והובלתה, בשיתוף הפיקוח והפסג”ה, ובליווי אגף מו"פ ניסויים ויוזמות. התוכנית מתוקצבת במשך ארבע-שש שנים על ידי משרד החינוך ומלווה באנשי מקצוע מעולים מתחום הייחודיות והבחירה.

ההטמעה הנה ארוכת טווח ומזמנת תהליכי פיתוח-התנסות-עיבוד חוזרים ונשנים.

התכנית שמה דגש על עשייה חינוכית מבוקרת שמשמעה המעשי הוא  שההורים בוחרים את מוסדות החינוך התואמים את השקפת עולמם ואשר עונים על צורכי הילד, אולם אחריות הרשויות היא שמירה על איזון ושוויון הזדמנויות. הרשות מאפשרת ניוד של תלמידים בין בתי-הספר, ומתחשבת ברצונות ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד, לצד שמירה על איזון בין בתי-הספר. הבחירה מעצימה את אפשרות הילדים לממש את עצמם בנושאים המועדפים עליהם ועל הוריהם ומגבירה את שביעות רצון ההורים ממערכת החינוך.
כחלק מתהליך הבחירה מתוכנן מודל בחירה, המנוהל על ידי העירייה בשותפות עם על המעורבים, מקים מינהלת משותפת אשר מהווה גוף שהוא שותף מעשי בכל השלבים- פיתוח החזון, החלטות ביצוע, בקרה, ועיצוב קוד אתי המכתיב את התנהלות מנהלי בתי הספר וגני הילדים. קוד זה מייצב תחרות הנובעת משותפות. בנוסף, המנהלת מתכללת מערך הנגשת מידע רחב המיועד לחשוף בפני ההורים את תהליכי הבחירה והייחודיות.

פיתוח ייחודיות בית ספרית כתהליך מקיף להשבחה ולטיוב החינוך הציבורי בארץ

במקביל מתקיים תהליך בית ספרי במסגרתו בתי הספר משרטטים את ההבטחה החינוכית שלהם ומגדירים זהות ומשנה חינוכית ברורה וייחודית, הבאה לידי ביטוי בכלל נדבכי העשייה הבית-ספרית. פיתוח ייחודיות הוא תהליך מקיף להשבחה ולטיוב החינוך הציבורי בארץ, מנוף לשיפור הישגי הלומדים, כלי לחיבור הצוות החינוכי לחזון משותף ודרך ליצירת קשר עם ההורים והקהילה. הייחודיות משתקפת בתפיסת הפעלה פדגוגית, באידאולוגיה ובעולם התוכן בית ספרי. בתהליך הפיתוח של הייחודיות הבית ספרית מקבלים המנהלים סיוע והנחיה מקצועית לקיום תהליך פדגוגי –  ארגוני המסייע למוסד החינוכי לפתח דרך חינוכית חלופית וייחודית לו בפיתוח תוכן חדשני בהתאם לייחודיות הנבחרת, פיתוח תפיסת הפעלה פדגוגית המתייחסת להיבטים של עולמות התוכן הנלמד, דרכי הוראה ולמידה, עיצוב המבנה הפיסי של בתיה"ס, בנייה והפעלה של מודל הערכה ובקרה לתכנית הייחודיות, תכנון המהלך המערכתי והובלת התהליך הלכה לעשה.

דוגמאות לייחודיות בית ספרית בבתי ספר על יסודיים

סוגי ייחודיות

אפשר לסווג את סוגי הייחודיות לשלוש קבוצות (קטגוריות):

 1. ייחודיות בעולם התוכן: מוסיקה, מדעים, אמנויות, אקולוגיה, תקשורת מדיה, תרבות ושפות, יהדות ומורשת, תרבות שעות פנאי, גוף ונפש, צילום, אקטיביזם חברתי, אדריכלות, חקלאות וביולוגיה, בריאות ותזונה ועוד.
 2. ייחודיות בתפיסת אופי ההפעלה של המוסד החינוכי: בית ספר עתידני, מצוינות, כישורי חשיבה, טכנולוגיה, יזמות, משחוק כדרך חיים, דו שיח יצירתי ועוד,
 3. ייחודיות הנגזרת מאידיאולוגיה: תורני-דתי, אנתרופוסופי, דמוקרטי, רגו' אמיליה, הומניסטי-ערכי ועוד.

רשימת הרשויות המיישמות את התכנית

 • עראבה
 • צפת
 • ערערה
 • דלית אל כרמל
 • יוקנעם
 • זרזיר
 • טמרה
 • נהרייה
 • כרמיאל
 • באר יעקב
 • גבעתיים
 • הוד השרון
 • קרית מוצקין
 • סחנין
 • טירת הכרמל
 • קרית גת
 • גני תקווה
 • מזרח ירושלים
 • אבן יהודה
 • רחובות
 • גבעת עדה בנימינה
 • נצרת עלית
 • שדרות
 • חדרה
 • אשקלון
 • מזכרת בתיה
 • דימונה
 • בית שמש
 • מגדל העמק
 • חיפה
 • אופקים
 • גדרה
 • שפרעם
 • בית שאן

מידע נוסף: אתר מרחבי חינוך