אחריות

גישה, המייצגת התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו כולל הנכונות לקבל את ההשלכות של התנהגותו, ותחושה של מחויבות כלפי אחרים. כולל רפלקציה כלפי מעשיו, כיצד לנהוג בדרך מתאימה מוסרית, לבצע פעולות באופן מצפוני, ולשאת באחריות לתוצאות הפעולות.