דיסציפלינה

נושאים המספקים תוכן ומבנה לתכניות הלימודים. דיסציפלינות הן בעלות מטרה מסוימת של מחקר; בעלות גוף ידע מצטבר של מומחים הספציפי להן ולא משותף עם דיסציפלינות אחרות; כוללות תיאוריות ומושגים שיכולים לארגן ביעילות את הידע שנצבר; משתמשות במינוחים ספציפיים או בשפה טכנית ספציפית; פיתחו שיטות מחקר ספציפיות בהתאם לדרישות המחקר הספציפיות להן; בעלות ביטוי מוסדי כלשהו בצורה של מקצועות הנלמדים באוניברסיטאות או במכללות.