הערכה

התהליך והאסטרטגיות המשמשים לזיהוי הישגי הלומד בהתאם לקריטריוני איכות מסוימים. ההערכה כוללת המשגה של תהליך ותוצאות הלמידה, מדידה, ניתוח ופרשנות. הקריטריונים הם הסטנדרטים שמגדירים את ההישגים, התהליכים והתוצאות המצופים של הלמידה. ההערכה מודדת את הקריטריונים הללו אשר צריכים להיות מוגדרים מראש ולהתאים למה שנלמד בכיתה.