חשיבה רפלקטיבית, הערכה וניטור

מיומנות, המייצגת חשיבה על החשיבה שלנו, הנקראת גם חשיבה מסדר שני או מטא-קוגניציה. משמש בדרך כלל להתייחסות לתהליכי הבחירה והבקרה, וכן לפעילויות כלליות יותר של החשיבה וההנחיה של החשיבה האישית. הערכה וניטור הם סוגים ייחודיים של חשיבה רפלקטיבית. הערכה היא מונח כולל לקבלת מידע אודות הלמידה של תלמיד והשיפוט לגבי התקדמותו בלימודים בעוד שניטור היא טכניקת ניהול בכיתה המוגדרת כהאזנה ללומדים כדי להשיג דיוק וזרימה של הלמידה שלהם. חשיבה רפלקטיבית דורשת כי הפרט יבחן חוויה באופן ביקורתי ומדוקדק, בהתייחס לחוויות אחרות או ידע קודם. חשיבה רפלקטיבית נחשבת לאחת מתכונות האישיות המנבאים הצלחה בחיים ושלומות לפי מודל מלאי הכוחות VIA. על פי מודל זה כוללת החשיבה הרפלקטיבית את התכונות הבאות: חשיבה יסודית הבוחנת ממכלול כיוונים, הימנעות מקפיצה למסקנות, נכונות לשינוי דעה בעקבות מידע חדש, והיכולת להעריך כל מידע באופן אובייקטיבי והוגן.