ידע דיסציפלינארי

כולל מושגי מפתח במסגרת הדיסציפלינה, שאת משמעותם, רוחבם ועומקם צריכים התלמידים להבין, להעריך, לזכור, לחקור ולעשות בהם שימוש מנקודות מבט שונות כולל גם ידע נושאי מפורט בתחומים ספציפיים.