יושרה

שמירה על אמות מידה אתיות ונורמות מקובלות חברתית של פרטיות, יושר, כבוד, אחריות, כבוד האדם ושמירה על העקרונות גם כאשר קשה לעשות זאת. ליושרה יש מתאם חיובי עם הערכה עצמית וסיפוק מהחיים, כמו גם מדדים רחבים של רווחה פסיכולוגית, כולל מצב רוח חיובי, פתיחות לחוויה, אמפתיה, מימוש עצמי, מצפוניות, ותיאום עצמי, העוסקים בפן של שמירה על העקרונות.