יישוב מתחים ודילמות

בעולם של תלויות הדדיות, ומול הצורך להתמודד עם אתגרים גלובליים, נדרשת היכולת ליישב מתחים ודילמות ולאזן בין רעיונות ועמדות סותרים לכאורה כגון: הוגנות וחירות; אוטונומיה וסולידריות; יעילות ותהליכים דמוקרטיים; אקולוגיה ומודלים כלכליים; גיוון ואוניברסאליות; וחדשנות והמשכיות. כשירות ליישוב מתחים ודילמות מתייחסת ליכולתו של אדם לקחת בחשבון קשרי ויחסי גומלין רבים, שלכאורה סותרים ולא תואמים, בין רעיונות, לוגיקה ועמדות, ולשקול לאורם את התוצאות של פעולה בטווח הקצר והארוך.