מבחן הישגים סטנדרטי

מבחנים הניתנים ומתקיימים בתנאים אחידים (סטנדרטיים). הם מעריכים את ההתקדמות וההישגים של הלומד ביחס לרמת ההישגים של קבוצת השווים לו ו/או ביחס לדגימה של אוכלוסיה דומה.