מיומנויות מטא למידה (כולל למידת מיומנויות)

מיומנויות התומכות בתהליך שבו הלומדים הופכים מודעים יותר לעצמם ומיישמים שליטה בהרגלים של תפיסה, חקירה, למידה, וצמיחה. להיות מודעים ללמידה ולשלוט עליה. מודעות והבנה של תופעת הלמידה עצמה לעומת ידיעת הנושא. על הלומדים להבין את הקשר הלמידה, כולל לדעת מהן הציפיות של הדיסציפלינה, והדרישות במשימת למידה נתונה. מטא-למידה תלויה בתפיסות של הלומדים לגבי הלמידה, אמונות אפיסטמולוגיות, תהליכי למידה וכישורים אקדמיים.