מערכת הסמכה

כל הפעילויות הקשורות להכרה בתוצרי למידה ומנגנונים אחרים הקושרים חינוך והכשרה לשוק העבודה ולחברה האזרחית. פעילויות אלה כוללות הגדרת מדיניות ההסמכה, תכנון והטמעה של הכשרה, הסדרים מוסדיים, מימון, אבטחת איכות; הערכה, אימות ואישור של תוצאות הלמידה.