ניהול סיכונים

מיומנות, המייצגת את יכולתו של היחיד העוסק בקבלת החלטות, לזהות, להעריך ולנהל את מגוון הסיכונים המיוחסים להחלטה והשלכותיהם על היחיד והסביבה. קביעת דרך הפעולה הטובה ביותר תחת חוסר וודאות, על ידי זיהוי, הערכה, הבנה, פעולה בנושא ותקשורת של נושאי סיכון. זה כולל הערכת סיכונים (אופי הסיכונים, הגורמים להם וההשלכות הפוטנציאליות) והפחתת סיכונים.