קוהרנטיות תכנית הלימודים

מאפיין של תכנית לימודים המציין ת המידה שבה מטרות הלימודים והתוכן, כמו גם ספרי הלימוד, שיטות הוראה וההערכה - כולם מתואמים ומחזקים זה את זה. ארגון התכנים מתקיים בהתאם לרצף ולהמשכיות הלמידה בתחום ידע נתון או נושא נתון לאורך זמן, והיקף ושילובם של תכני הלימודים מתחומי ידע שונים ברמת כיתה מסוימת.