תוכן הלמידה

נושאים, אמונות, התנהגויות, מושגים ועובדות, המקובצים לעתים קרובות בתוך נושא או תחום למידה תחת ידע, מיומנויות, ערכים וגישות, הצפויים להילמד ומהווים בסיס להוראה ולמידה.