תכנית לימודים מיועדת

מערכת מסמכים רשמיים המפרטת מה רשויות החינוך הלאומיות הרלוונטיות והחברה מצפות שהתלמידים ילמדו בבית הספר מבחינת ידע, הבנה, כישורים, ערכים וגישות שיש לרכוש ולפתח, וכיצד תתבצע הערכה להוראה וללמידה. זה בדרך כלל מגולם במסגרת של תכניות לימודים, מדריכים, סילבוסים, ספרי לימוד, מדריכי מורים, תוכן מבחנים ובחינות, תקנות, מדיניות ומסמכים רשמיים אחרים.