תמות (בתכנית הלימודים)

לעיתים קרובות ממוסגר הידע הבין-תחומי (אינטרדיסציפלינרי) תחת תמות צולבות בתכניות הלימודים, כתחומי עיסוק עכשוויים בחיים האמיתיים (למשל סוגיות סביבתיות, סוגיות הגירה, התקדמות טכנולוגית) המספקות הקשר אותנטי בו הלומד מפתח ידע רלוונטי ומשמעותי ותחומי כשירות אחרים (למשל מיומנויות, גישות וערכים) במצב בין-תחומי.