עקרונות הכלי מיושמים באורח החיים של התלמיד ובכל זרמי הלמידה אותם הוא פוגש.

ארגון של המערכת הבית ספרית על מנת לאפשר:

ארגון הלומדים:

ארגון הלמידה: תלמיד הוא "לומד בוחר" בהתאם ליכולותיו, מאפייניו האישיים והיעדים אותם הוא מציב לעצמו. ה"לומד בוחר"  משפיע גם על מיקוד בנושאי הלימוד, דרכי הלמידה ופעולות הערכה מודעות ובחירה