trend family: מגמה חברתית

השמנת יתר בקרב ילדים

בהשמנת יתר בקרב ילדים, כנגזרת משינויים דמוגרפיים ואורח החיים. ארגון הבריאות העולמית קושר את תופעת ההשמנה ישירות לצפייה מוגזמת במסכים,

קרא עוד »

ירידה בביטחון האישי מצמצמת הרווחה האישית

ביטחון הוא זכות בסיסית (ההכרזה לזכויות האדם ב-1948). למרות ירידת כמות הסכסוכים המזוינים בעולם, נראה שאתגרי הביטחון הופכים למורכבים ומגוונים יותר. שינוי האקלים מביא לעליית מפלס הים ולאירועי מזג אוויר מסכני חיים תכופים.

קרא עוד »

ירידה בשיעור הילודה

מאידך, במדינות מפותחות, בהן חינוך הוא לרוב חובה עד גיל 16, הילדים הופכים לעלות כלכלית, מה שמהווה תמריץ לצמצום גודל המשפחה.

קרא עוד »

מבוא | מגמות חברתיות גלובליות

כוחות חברתיים סוציו-תרבותיים , עובדות וחוויות משפיעים על עמדות, דעות, אורח חיים ואינטרסים של הפרט והארגון ומכתיבים את אופן התנהגותם. שינויים בהתנהגות האנושית נגזרים משינויים במגמות.

קרא עוד »

עלייה בהכרה במגוון ורב-תרבותיות

החל מסוף המאה ה -18, דמוקרטיות מודרניות מרחיבות בהדרגה את זכויות האזרח לקבוצות שהודרו במקור, כמו נשים ומיעוטים אתניים. הן נלחמות בדעות קדומות ואפליה, שואפות לטיפוח סובלנות והבנה בין תרבותיות ולקידום יחסים הוגנים בין כל האזרחים.

קרא עוד »

חיזוק תחושת שייכות ונכונות למעורבות

הצורך האנושי בתחושת שייכות והרצון למעורבות אזרחית אינו נעלם אלא משתנה בלבד. הם משתקפים בריבוי הרשתות החברתיות והיוזמות הבינלאומיות הגורפות המובלות על ידי אקטיביסטים דוגמת גרטה טונברי

קרא עוד »

צמצום פערים חברתיים

דורש השקעות ותמריצים לאוכלוסיות בסיכון ולתלמידים מוחלשים כדי להבטיח שתלמידים ירכשו כשירויות רלוונטיות לשגשוג בחיים

קרא עוד »

עלייה בשביעות הרצון בחיים

ההתפתחויות הטכנולוגיות והגלובליזציה תורמות לצמיחה כוללת ולהתפתחות כלכלה משותפת המאפשרת גישה טובה יותר למוצרים ושירותים. גורמים אלו תורמים לעלייה בשביעות הרצון של האנשים מחייהם

קרא עוד »

פיתוח "כוח על" אזרחי

אנשים, עמותות וארגוני מתנדבים מגמישים את השריר האזרחי ומשתמשים במדיה וטכנולוגיות כדי לגשר על פערים מול הממשל, להגדיר מחדש את המעורבות האזרחית ולהעלות אמון בין הרשויות והאזרח

קרא עוד »

איומים חדשים על הביטחון הבריאותי

בריאות טובה, פיסית ונפשית, היא תנאי הכרחי לרווחה במיוחד בתקופה של עלייה בתוחלת החיים. בריאות טובה תורמת בהיבטים של: חינוך, תעסוקה ופעילויות בחברה, מגדילה יצרנות ומקטינה עלויות שירותי בריאות ורווחה, והמכלול משפיע על רווחת הפרט.

קרא עוד »

איומים חדשים פוגעים בביטחון הכלכלי

הגלובליזציה והטכנולוגיה, שינו לחלוטין את איכות החיים והרווחה האישית של רוב אוכלוסיית העולם ביחס בעשורים האחרונים. אך בה בעת מסתמנים איומים חדשים ולא צפויים שמן הראוי להתייחס אליהם בהקדם.

קרא עוד »

שיפור הבטיחות בכבישים

שיפור הבטיחות בכבישים באמצעות תכנון טוב יותר ושיפור תקני בטיחות של כלי רכב, מגבלת מהירות, חוקי נהיגה לגבי הסחות דעת ובעיקר שילוב כלי רכב אוטונומיים במארג התחבורתי.

קרא עוד »

אמון יורד כלפי השלטון ומעורבות עולה של אזרחים בענייני ציבור

מדינת הלאום אשר נתפסה בעבר כ"ריבון", מתחרה עם מוסדות בינלאומיים ושחקנים שבעבר נתפסו כחברות בת של המדינה, דוגמת הערים. המדינה עדיין נתפסת כאחראית לשלום אזרחיה אך אלו מפגינים ירידה באמון כלפי גופי השלטון ועלייה בתסיסה הפוליטית וחברתית.

קרא עוד »